Společné datové prostředí (CDE)

Společné datové prostředí (CDE) reprezentuje klíčový prvek pro proces digitalizace a s tím související integraci informačního managementu staveb do instituce SŽ. Oproti jiným interním aplikacím SŽ je CDE primárně určeno na profesionální výměnu dat napříč interními a externími pracovními týmy. Zejména se jedná o procesy v přípravě a realizaci staveb na úrovni komunikace, sdílení dat, řízení projektu apod. Implementace procesu BIM ve stavebnictví nepředstavuje pouze digitální modely staveb, ale reprezentuje celý proces digitalizace. CDE bude tedy vždy využíváno u všech staveb ve stádiích přípravy a realizace, minimálně na úrovni procesů, sdílení dat a digitální auditní stopy.

Rozhodnutí o pořízení CDE do organizace bylo dosaženo na základě vlastních zkušeností a zjištěních, tak doporučením odborné veřejnosti. Vlastní závěry se opírají zejména o absolvované pilotní projekty, provedenou CDE analýzu externím dodavatelem a proběhlými předběžnými konzultacemi. Diskuze s odbornou veřejností probíhala, jak se zástupci soukromého sektoru, tak odpovědnými státními organizacemi za digitalizaci stavebního segmentu (zejména se Státním fondem pro dopravní infrastrukturu a Českou agenturou pro standardizaci), kde došlo k podpoření dané iniciativy.

                               

Externí analýza Podpora technické specifikace zadávací dokumentace pro výběr společného datového prostředí (CDE) s ohledem na potřeby SŽ byla zpracována v roce 2021, která prověřovala scénáře možného zapojení CDE do organizace. Od využití tzv. nulové varianty (zajištění požadované digitální agendy prostřednictvím stávajících aplikací) až po pořízení a plnohodnotného začlenění CDE. Došlo také k analýze různých metodických dokumentů, směrnic a softwarů s vazbou na stavebnictví. Závěry a doporučení byly pro SŽ jednoznačné, tedy pořídit si vlastní CDE systém.

Předběžné tržní konzultace probíhaly hlavně v červnu 2022. Vyhlásily se otevřenou formou a přihlásilo se celkem devět subjektů. S každým subjektem se jednalo zvlášť v průměru tři hodiny na témata spojená s funkcionalitami programu, předpokládanou hodnotou, způsobem zadání veřejné zakázky a požadavky na IT. Podněty z diskuzí také posloužily při tvorbě zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku. 

Dalším aspektem pro pořízení CDE do organizace, který vyplývá z výše zmíněného je samotný rozvoj organizace primárně ve vazbě na dosažený pokrok v odvětví digitalizace a možnosti uplatnění moderních metod při každodenních činnostech. Instituce, která ve stavebnictví řídí miliardové stavební zakázky, by si určitě „zasloužila“ funkční a efektivní nástroj na vysoké úrovni. V opačném případě (nevlastnění jednotného datového prostředí) se SŽ vystavuje riziku pořízení desítky menších softwarů pro jednotlivé dílčí procesy ve stavebnictví, které budou náročnější na správu, zajištění kyberbezpečnosti, konsolidace informací napříč systémy a v neposlední řadě na investice. Tento scénář je také v rozporu s interními předpisy SŽ i doporučeními od hlavního architekta eGovernmentu.

V obecné rovině SŽ očekává od CDE tyto přínosy:

  • zvýšení transparentnosti, eliminace nedorozumění, jednoznačnost;
  • snížení množství chyb při správě informací;
  • podpora pracovních postupů v organizaci;
  • zjednodušení spolupráce s dodavateli;
  • přiřazení odpovědnosti;
  • urychlení práce s informacemi;
  • automatizované procesy správy informací;
  • usnadnění vyhledání informace (např. i uvnitř dokumentů);
  • integrace se stávajícími systémy;
  • monitorování a auditování průběhu práce s informacemi.