Často kladené otázky

Kdo stavbu provádí?

 • Investorem a zodpovědnou organizací je Správa železnic, státní organizace, která všechny náležitosti stavby úzce komunikuje s Plzeňským krajem a dotčenými obcemi
   

Je nutno trať modernizovat?

 • Stavba má potenciál převést velké množství cestujících a zboží ze silnice na železnici a zajistit důstojné spojení regionu na Plzeň, Prahu i Bavorsko
 • Jedná se o prioritní dopravní projekt České republiky, stavbu je možné spolufinancovat z evropských fondů
 • Tyto stavby mají z pohledu regionálního i národního obrovský smysl
   

Proč není možné trať plně zdvoukolejnit?

 • Na německé straně Deutsche Bahn prozatím uvažují pouze o elektrizaci stávající jednokolejné trati a dílčích úpravách ve stanicích umožňujících křižování vlaků
 • Než začne Deutsche Bahn plánovat výraznější rozsah zdvoukolejnění na německé straně, nejsme schopní plné zdvoukolejnění ekonomicky obhájit
 • Naším cílem je dostat infrastrukturu na české straně do kondice hodné 21. století a výrazně tím podpořit nárůst vnitrostátní a mezinárodní vlakové dopravy na této trati
 • Věříme, že po plánovaných projektech modernizace na naší straně eventuálně německá strana k výraznějšímu zdvoukolejnění přistoupí a v dlouhodobém výhledu k plnému zdvoukolejnění dojde
   

Jaká konkrétní pozitiva modernizace přinese? 

 • pozvednutí železniční dopravy na kvalitativně vyšší úroveň
 • příležitost pro nasazení moderních osobních vlaků
 • zlepšení kultury cestování (pohodlí, bezhlučnost, ekologie)
 • zvýšení spolehlivosti dopravy, dodržování jízdního řádu
 • zrychlení dopravy
 • zvýšení bezpečnosti
 • zvýšení kapacity trati 
   

Jak konkrétně bude zvýšena bezpečnost?

 • trať bude v celé délce elektrizována
 • bude nasazen evropský vlakový zabezpečovač (vyloučení selhání lidského činitele, zabránění nehodám)
 • nad rámec požadavku Nařízení 1315/2013 EK a R EU – bude nasazeno moderní zabezpečovací zařízení s dálkovým ovládáním z centrálního dispečerského pracoviště v Praze se záložním pracovištěm v Domažlicích
 • bude zrušeno více jak 30 úrovňových přejezdů a převážně nahrazeno mimoúrovňovým křížením
   

Jak bude eliminován hluk? 

 • Železniční svršek bude v provedení s bezstykovou kolejí (průběžně svařené kolejnice) s pružným upevněním. Mosty budou nové, s průběžným kolejovým roštem, který výrazně snižuje emise hluku a vibrací.
 • V místech, kde hluková studie požaduje další snížení hluku, jsou navrženy protihlukové stěny
   

Jak projekt ovlivní stanice a nástupiště?

 • všechna nástupiště budou plně bezbariérová s přístupy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace
 • bude zajištěn bezbariérový přístup prostřednictvím ramp, výtahů a případně eskalátorů
 • nástupiště ve stanicích budou vybavena informačními technologiemi pro cestující
   

Jak projekt modernizace ovlivní dopravní situaci?

 • přinese větší bezpečnost a zajistí větší propustnost silniční dopravě
 • bude zrušeno více jak 30 úrovňových přejezdů a převážně nahrazeno mimoúrovňovým křížením
 • zvýšením kapacity pro osobní i nákladní dopravu uleví přetíženým silnicím
 • nevyhnutelná omezení dopravy z důvodu stavebních prací budou komunikována s obcemi před zahájením samotné výstavby
   

Bude kde zaparkovat?

 • Zastávky a stanice jsou navrhovány s parkovišti
   

Jaká je časová náročnost projektu?

 • Realizace stavby se předpokládá v termínu 2025–2030
   

Jak zjistím, zda se stavba dotkne mého pozemku?

 • V takovém případě Vás investor v předstihu před zahájením územního řízení kontaktoval, nebo bude kontaktovat
 • Následně Vás během územního řízení osloví stavební úřad.
 • Majetkoprávní vypořádání projektu (kompenzace) můžeme zahájit až po vydání pravomocného územního rozhodnutí – zde Vás prosíme o shovívavost a trpělivost, dříve s Vámi zahájit jednání a vypořádání bohužel z pohledu platné legislativy nemůžeme.
   

Jak zjistím, zda se stavba dotkne místa, kde bydlím? 

 • Případné dopady na silniční či železniční dopravu budou zavčas projednány s vedením dotčených samospráv. Občané budou o veškerých informacích spojených se stavbou informováni skrze vedení svých obcí, s nimiž je Správa železnic v pravidelném kontaktu.