Nástroj pro propojení Evropy – CEF

CEF 2014–2020

Nástroj pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility, CEF) je klíčovým nástrojem financování EU na podporu růstu, zaměstnanosti a konkurenceschopnosti prostřednictvím cílených investic do infrastruktury na evropské úrovni. Tyto investice podporují rozvoj vysoce výkonných, udržitelných a efektivně vzájemně propojených transevropských sítí v oblasti dopravy, energetiky a digitálních služeb. Více informací o CEF naleznete zde.

Program CEF je rozdělen do tří oblastí:     

 • CEF Transport (doprava)
 • CEF Energy (energetika)
 • CEF Telecom (digitální služby)
   

CEF Transport je finanční nástroj určený k realizaci evropské politiky v oblasti dopravní infrastruktury. Podporuje investice do vybudování nové dopravní infrastruktury v Evropě nebo na rekonstrukci a modernizaci infrastruktury stávající. Jeho cílem je zejména dokončení hlavní sítě koridorů (tzv. Core Network koridorů) spojujících nejvýznamnější aglomerace a průmyslové oblasti EU do roku 2030; v rámci celé Unie se jedná o 9 multimodálních hlavních koridorů.


CEF Transport 2014–2020 byl zacílen na přeshraniční projekty a projekty zaměřené na odstranění úzkých míst nebo překlenování chybějících vazeb v různých částech Core Network koridorů, jakož i na horizontální priority, jako jsou systémy řízení dopravy. CEF Transport rovněž podporuje inovace v dopravních systémech s cílem zlepšit využití infrastruktury, snížit dopad dopravy na životní prostředí a současně zvýšit energetickou účinnost a bezpečnost.

Správa železnic je majoritním příjemcem programu CEF 2014–2020 v České republice a využívá finanční prostředky z programu CEF na různé druhy projektů:

 • Projektová příprava a stavební práce na železničních koridorech
 • Technologické projekty – instalace ETCS
 • Nástroj Blending na financování železničních staveb v kombinaci s úvěrem Evropské investiční banky
 • Koordinace evropských nákladních železničních koridorů (RFC)
   

Technická pomoc CEF
 

Cílem projektu je podpořit Správu železnic v přípravě a následné implementaci infrastrukturních projektů na území ČR, které jsou součástí sítě TEN-T ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 z 11. prosince 2013. Uvedený cíl je naplňován prostřednictvím podpory subjektů, které jsou zapojeny do přípravy a následné realizace uvedených projektů, přičemž tato podpora směřuje do zkvalitnění administrativní kapacity, kvality a efektivity při činnostech souvisejících s přípravou a implementací uvedených projektů a z toho vyplývajícího urychlení rozvoje sítě TEN-T na území ČR.

Období implementace projektu: 1. 1. 2015 až 31. 12. 2023

Finanční podpora v rámci technické pomoci posiluje absorpční kapacitu Správy železnic pro zpracování žádostí o dotaci spolufinancovaných projektů v rámci Nástroje Evropské unie pro propojení Evropy (CEF). Pomáhá zkvalitnit přípravu a realizaci projektů a umožňuje vzdělávání klíčových zaměstnanců, kteří se na implementaci projektů CEF podílejí.

Tohoto cíle se dosahuje prostřednictvím realizace dílčích specifických činností:

 • Podpora projektového cyklu
 • Zlepšování profesionálních znalostí, získávání zkušeností a informací, šíření získaného know-how mezi zaměstnance podílející se na realizaci projektů CEF
 • Zajištění vysoké kvality sdílených informací
 • Zrychlení schvalovacího procesu přípravné fáze stavebních projektů

 

Mezi aktivity, které jsou z technické pomoci pro zajištění navržených projektů podporovány, patří krytí mzdových nákladů, nákladů na konzultační činnost (např. zpracování projektových žádostí, CBA) a na vzdělávání zaměstnanců včetně cestovních nákladů a na zajištění překladatelských a tlumočnických služeb. Z Technické pomoci CEF jsou uvedené aktivity financovány ve výši 100 % způsobilých nákladů.

Přehled akcí organizovaných jako součást vzdělávacího plánu pro zaměstnance pracující na projektech financovaných v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF):

Přehled projektů - www.spravazeleznic.cz: