Ostatní programy

Program TEN–T

Program TEN–T byl určen pro rozvoj transevropských dopravních sítí. Jeho cílem bylo zajistit soudržnost, propojení a interoperabilitu na transevropských dopravních sítích, jakož i přístup k nim. Finanční prostředky z programu TEN–T byly určeny všem členským státům EU. Maximální výše příspěvku z tohoto programu mohla představovat až 50 % nákladů na studie nebo 10 % nákladů na stavební práce, resp. 20 % u projektu s přeshraničním dopadem.

Česká republika čerpala prostředky z tohoto finančního nástroje od roku 2004 převážně na zpracování přípravných a projektových dokumentací pro železniční stavby, u nichž se v následné fázi výstavby předpokládalo spolufinancování z Operačního programu Doprava. Významná dotace ve výši 50 % z celkových způsobilých investičních nákladů byla schválena na implementaci Evropského systému řízení železniční dopravy – ERTMS na 1. tranzitním železničním koridoru. Značná část finančních prostředků z programu TEN–T byla také čerpána na projekty mezinárodního rozsahu v oblasti telematických systémů, bezpečnosti leteckého provozu a říčních informačních systémů.

Realizace projektů spolufinancovaných z programu TEN–T pokračovala až do konce roku 2015.

Celkový příspěvek EU z programu TEN–T, který Správa železnic obdržela, byl přibližně 1,5 miliardy korun.

Seznam projektů programu TEN–T lze nalézt zde.

OP Česko – Polsko 2007–2013

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 (OP Česko – Polsko) byl určen pro Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj a zároveň pro přilehlé regiony Polska. Tento OP patřil mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce a byl financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF).

Správa železnic jako správce železniční dopravní infrastruktury v ČR využila možnosti požádat o dotaci z programu OP ČR – Polsko v kooperaci s polským partnerem na projekt Revitalizace železniční tratě Szklarska Poręba – Harrachov. Bližší informace k projektu zde.

Cíl 3 Česko – Bavorsko

Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013 byl na české straně hranice určen pro Karlovarský, Plzeňský a Jihočeský kraj.

Správa železnic spolufinancovala z tohoto OP projekt Výstavba přestupního terminálu Nové Údolí. Více k tomuto projektu naleznete zde.

Cíl 3 Česko – Sasko

Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko byl na české straně určen pro Karlovarský, Ústecký a Liberecký kraj. Program spadal mezi regionální operační programy v cíli Evropská územní spolupráce.

Správa železnic v rámci tohoto OP realizovala projekt Lubahn, Realizace významných železničních zastávek na trati Liberec – Zittau – Varnsdorf – Seifhennersdorf. Více k tomuto projektu naleznete zde.

OP Praha Adaptabilita

Operační program Praha Adaptabilita (OPPA) byl vymezen pouze pro území hlavního města Prahy a byl financován z Evropského sociálního fondu (ESF).

OPPA byl určen na podporu neinvestičních projektů zaměřených na vzdělávání, sociální integraci, podporu zaměstnanosti a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji.

Naše organizace čerpala prostředky z OPPA na projekt Vzdělávání školitelů Správy železniční dopravní cesty. Více o projektu zde.

Program švýcarsko-české spolupráce

Ve snaze přispět ke stabilitě a prosperitě v Evropě poskytlo Švýcarsko deseti novým členským zemím EU nevratný finanční příspěvek. Program byl zaměřený na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšíření EU. Více o Programu švýcarsko-české spolupráce zde.

V rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Správa železnic realizovala projekt Dopravní terminál Uherský Brod, II. etapa. Informace o tomto projektu naleznete zde.