VRT a občan

Mám zájem o další informace

Správa železnic zveřejňuje veškeré informace k přípravě záměru bez zbytečného odkladu. Jsou zveřejňovány údaje týkající se vedení trasy i další postup přípravy.

Pokud přesto nenajdete informace k záměru na těchto stránkách, obraťte se na pracovníky Správy železnic (vrt@spravazeleznic.cz).

Vyjíždíme za vámi také pravidelně s mobilním informačním centrem, takzvaným VRTmobilem, kde máme řadu materiálů o přípravě a provozu vysokorychlostních tratí.

Kde nás aktuálně uvidíte?

 • 9. června – Jihlava
 • 14. června – Zlosyň
 • 20. června – Roudnice nad Labem

Kde jste nás mohli vidět?

 • 13. dubna – konference Železnice – Pardubice
 • 18. dubna – konference Dopravní infrastruktura – Litomyšl
 • 2. května  - Předboj
 • 15. května – Jezernice
 • 15. května – Osek nad Bečvou
 • 16. května – Lipník nad Bečvou
 • 17. května – Hranice na Moravě
 • 30. května – Bašť
 • 5. – 7. června – Rail Business Days, Ostrava

VRTmobil v obci

 

Mám připomínku k trase

Správa železnic připravuje záměr především se zástupci regionů a místních samospráv. Plánované VRT totiž nejsou souměřitelné s parametry jiných dopravních a energetických sítí. Bohužel není možné přizpůsobit trasu případným individuálním požadavkům majitelů pozemků nebo nemovitostí.

Pokud máte připomínku k navrhované trase nebo k technickému řešení VRT ve vašem okolí, obraťte se na své zastupitele nebo svého starostu, kteří jsou se zástupci Správy železnic v úzkém kontaktu.

foto vysokorychlostní tratěAutor: SNCF / Alex Profit

VRT se dotýká mé nemovitosti

Problematika majetkoprávního vypořádání je zpravidla řešena po vydání územního rozhodnutí, protože tímto aktem je definitivně potvrzena potřebnost dotčeného pozemku pro budoucí stavbu. Podle zákona o Správě železnic je tato státní organizace oprávněna nabývat pouze věci, které potřebuje k provozování činnosti v předmětu jejího podnikání.

Pro majetkoprávní vypořádání se využijí postupy podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (tzv. liniový zákon).

Prvním krokem bude oslovení všech majitelů dotčených pozemků v období po vydání územního rozhodnutí.

V jakém období odhaduje Správa železnic vydání územního rozhodnutí pro úsek v mém okolí?

K dohodě o výkupu nemovitostí by mělo dojít ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení návrhu.

Pro stanovení výkupní ceny je klíčový znalecký posudek. V případě jiných než stavebních pozemků a v případě nemovitostí může být cena navýšena vynásobením ceny podle znaleckého posudku platným koeficientem.

V případě, že ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, je možné přistoupit k nucenému omezení nebo odnětí vlastnického práva (tzv. vyvlastnění). V případě vyvlastňovacího řízení je výkupní cena stanovena pouze na základě ceny obvyklé (bez navýšení podle koeficientů).

Ustanovení § 4a liniového zákona upravuje možnost vydat tzv. mezitímní rozhodnutí. Pokud v průběhu vyvlastňovacího řízení dospěje vyvlastňovací úřad k závěru, že jsou dány podmínky pro vyvlastnění, může na návrh vyvlastnitele vydat mezitímní rozhodnutí o vyvlastnění. V řízení se pak pokračuje pouze kvůli určení výše náhrady.

S ohledem na velikost záměru mohou být v rámci majetkoprávního vypořádání uskutečněny také větší pozemkové úpravy s cílem maximalizovat využití zbylých částí pozemků v okolí trati. Tyto širší pozemkové úpravy budou v jednotlivých katastrálních územích řešeny individuálně.

foto vyskorychlostní tratě
Autor: SNCF / Alex Profit