VRT a samospráva

Příprava záměru

Proces přípravy výstavby vysokorychlostních tratí je ve své podstatě velmi podobný přípravě obecného stavebního záměru. Po prvotní rozvaze nad smyslem záměru následuje příprava území, tedy zanesení záměru do územně plánovací dokumentace. Následuje územní řízení a stavební řízení, které je nyní možné sloučit do společného řízení. Výsledkem je stavební povolení, na základě kterého může být zahájena stavba. Celý proces je završen kolaudačním rozhodnutím.

Schéma Fáze přípravy

Protože se jedná o dopravní stavbu, je tento obecný proces přece jen odlišný od výstavby rodinného domu nebo developerského projektu .

Fáze ideová a studijní

Ideová a studijní fáze v sobě zahrnuje řadu zpracovaných studií. Týkají se jednak vyhledávání vhodných tras a možností budoucího provozu vlaků (tzv. studie proveditelnosti), jednak zvažují možnosti budoucího technického řešení samotné trati (tzv. technicko-provozní studie).

Z pohledu území je výstupem ze studií proveditelnosti pás území (koridor) o šířce zpravidla 200 m, který je podkladem pro aktualizaci krajské územně plánovací dokumentace. V rámci této aktualizace je také zpracováno posouzení vlivu koncepce na životní prostředí (tzv. SEA).

Výstupy ze studie proveditelnosti (a výslednou podobu koridoru) schvaluje Ministerstvo dopravy. Rozhodující územně plánovací dokumentací pro tento typ staveb jsou zásady územního rozvoje kraje (ZÚR). Stavby VRT jsou v zásadách územního rozvoje uvedeny jako stavby veřejně prospěšné.

Fáze územní

Územní fáze v sobě zahrnuje veškeré činnosti spojené se získáním územního rozhodnutí. Stěžejním prvkem je zpracování dokumentace k územnímu řízení (DÚR). Z pohledu území je výstupem z této dokumentace technické řešení, které stanoví budoucí rozsah stavby v přesnosti dotčení konkrétních pozemků. V rámci územního řízení je také zpracována dokumentace vlivu stavby na životní prostředí (tzv. EIA).

Po zdárném ukončení územního řízení je možné přistoupit k výkupu pozemků a nemovitostí potřebných ke stavbě.

Fáze stavební

Stavební fáze v sobě zahrnuje veškeré činnosti spojené se získáním stavebního povolení. Stěžejním prvkem je zpracování dokumentace ke stavebnímu povolení, která se nezřídka využívá jako projekt stavby. V této fázi již není možné odchýlit se mimo rámec území daný dříve vydaným územním rozhodnutím. Dokumentace upřesňuje dříve navržené technické řešení.

Po zdárném ukončení stavebního řízení je možné přistoupit k zahájení výstavby.

VRT se dotýká našeho města nebo obce

Správa železnic ve všech fázích přípravy komunikuje se zástupci samospráv v místech, kterými je vedení VRT zvažováno.

příprava vysokorychlostních tratí

 

Ve fázi ideové a studijní jsou partnerem pro jednání především kraje. Cílem této fáze je vyhledání základního koridoru pro pozdější upřesnění. Zpracovávány jsou například požadavky na připojení regionálních center, návaznosti na regionální železnici i ostatní druhy dopravy.

Zástupci regionů a regionálních center (krajských měst) jsou členy pracovních skupin nebo jsou jiným způsobem zapojeni do přípravy trasy.

Trasa, která je po posouzení z řady pohledů vytipována jako výsledná, je následně představena také zástupcům místních samospráv. Je podrobena diskuzi z pohledu místních návazností, začlenění trasy do okolní krajiny a řešení případné protihlukové ochrany. Výsledek je vstupem do další, podrobnější přípravy.

S krajskými nebo místními samosprávami se již uskutečnilo několik desítek jednání a minimálně základní informaci o záměru by měla mít převážná většina z nich. Na zbývajících místech se jednání připravují.

Pokud jste zástupce města nebo obce, kterých se trasy VRT dotýkají, a máte zájem o podrobnější informace, obraťte se na zástupce Správy železnic (vrt@spravazeleznic.cz) a domluvte s nimi jednání přímo ve vaší obci.

V případě zájmu o představení záměru vašim občanům je možné domluvit veřejnou prezentaci přímo v obci.

foto z projednání

VRT se dotýká městských nebo obecních pozemků

Majetkoprávní vypořádání je v případě městských a obecních pozemků shodné s majetkoprávním vypořádáním nemovitostí jiných majitelů.

Problematika majetkoprávního vypořádání je zpravidla řešena po vydání územního rozhodnutí, protože tímto aktem je definitivně potvrzena potřebnost dotčeného pozemku pro budoucí stavbu. Podle zákona o Správě železnic je tato státní organizace oprávněna nabývat pouze věci, které potřebuje k provozování činnosti v předmětu svého podnikání.

Pokud by město nebo obec chtěly učinit některé kroky v majetkoprávním vypořádání dříve, kontaktujte zástupce Správy železnic (vrt@spravazeleznic.cz).

Pro majetkoprávní vypořádání se využijí postupy podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury (tzv. liniový zákon).

Prvním krokem bude oslovení všech majitelů dotčených pozemků v období po vydání územního rozhodnutí.

V jakém období odhaduje Správa železnic vydání územního rozhodnutí pro úsek v okolí města nebo obce?

K dohodě o výkupu nemovitostí by mělo dojít ve lhůtě 90 dnů ode dne doručení návrhu.

Pro stanovení výkupní ceny je klíčový znalecký posudek. V případě pozemků jiných než stavebních a v případě nemovitostí může být cena navýšena vynásobením ceny podle znaleckého posudku platným koeficientem.

V případě že ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, je možné přistoupit k nucenému omezení nebo odnětí vlastnického práva. V případě vyvlastňovacího řízení je výkupní cena stanovena pouze na základě ceny obvyklé (bez navýšení podle koeficientů).

Ustanovení § 4a liniového zákona upravuje možnost vydat tzv. mezitímní rozhodnutí. Pokud v průběhu vyvlastňovacího řízení dospěje vyvlastňovací úřad k závěru, že jsou dány podmínky pro vyvlastnění, může na návrh vyvlastnitele vydat mezitímní rozhodnutí o vyvlastnění. V řízení se pak pokračuje pouze kvůli učení výše náhrady.

S ohledem na velikost záměru mohou být v rámci majetkoprávního vypořádání uskutečněny také větší pozemkové úpravy s cílem maximalizovat využití zbylých částí pozemků v okolí trati. Tyto širší pozemkové úpravy budou v jednotlivých katastrálních územích řešeny individuálně.

vizualizace VRT
Autor: SNCF / Alex Profit