Modernizace trati Praha-Ruzyně – Kladno

Aktuální stav

Je vydáno územní rozhodnutí, které napadla obec Jeneč. Aktuálně se zpracovává dokumentace pro stavební povolení.

Popis stavby

Jedná se o modernizaci úseku Ruzyně – Kladno, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován. Návrh obsahuje dvě železniční stanice, a to Hostivice a Jeneč, dále čtyři zastávky – Hostivice-Jeneček, Pavlov, Malé Přítočno a Pletený Újezd. Zastávka Hostivice- Jeneček je plánována pouze pro trať Praha-Smíchov – Hostivice – odbočka Jeneček (– Rudná u Prahy). Zastávky Hostivice-Jeneček a Pletený Újezd jsou navrženy nově, zastávka Malé Přítočno se bude nacházet v jiné poloze náhradou za zrušenou stanici Unhošť. Velká většina železničních přejezdů bude zrušena a nahrazena mimoúrovňovými kříženími. Součástí vybraných železničních stanic bude výstavba parkovišť typu P+R.

Přínosy

 • zvýšení traťové rychlosti na 115 –140 km/h
 • parkoviště P+R, dohromady téměř 1100 parkovacích míst (Hostivice – 450, Jeneč – 250, Malé Přítočno – téměř 400)
 • bezbariérový přístup
 • nový rozvoj přilehlých oblastí
 • zlepšení dopravní dostupnosti Prahy pro studenty a zaměstnance
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území (v rámci technických a ekonomických možností)
   

Hlavní součásti

 • modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati mezi západním okrajem Prahy a Kladnem, vybudování druhé koleje
 • úprava nepříznivých směrových poměrů („narovnání“ stopy)
 • nahrazení některých přejezdů alternativním řešením
 • modernizace železniční stanice Hostivice (dvě ostrovní nástupiště, dva podchody, návaznost na P+R), Jeneč (návaznost na P+R)
 • nahrazení železniční stanice Unhošť zastávkou Malé Přítočno (návaznost na P+R)
 • zřízení nové zastávky Pletený Újezd
   

Koordinace se stavbami mimo projekt

V katastrálním území Malé Přítočno se podařilo zkoordinovat projekt s připravovanou stavbou Ředitelství silnic a dálnic Propojení D6 a D7. Jde o výstavbu části silničního nadjezdu, který do vybudování zmíněného dálničního propojení nahradí rušený přejezd na silnici I/61 v původní železniční stanici Unhošť. Přístup na zastávku Malé Přítočno a parkoviště P+R umožní podchod pod tratí.

Investor chce projekt rovněž koordinovat s plánovanou cyklostezkou Kladno – Praha-Bubny.