Bezpečná železnice

Zrušení přejezdu v Dluhonicích a vybudování nadjezdu a lávek pro pěší (Rekonstrukce žst. Přerov, 2. etapa)

Vítězem kategorie Bezpečná železnice je náhrada přejezdu na hlavním železničním koridoru v Dluhonicích silničním nadjezdem a vybudování dvou lávek pro pěší. Výhybna Dluhonice svým významem převyšuje jiné výhybny, protože se zde stýkají dvoukolejná trať Přerov – Česká Třebová a dvoukolejná trať Prosenice – Dluhonice, obě s velmi silným provozem. Jeden z přejezdů v této lokalitě křížil silnici III. třídy, druhý pak místní komunikaci. Oba uvedené přejezdy byly zrušeny a nahrazeny mimoúrovňovým křížením, konkrétně nově vybudovaným mostním objektem, souběžnou komunikací a lávkami pro pěší i cyklisty.

Zhotovitel: Společnost Přerov (EUROVIA CS, a.s., Subterra a.s., STRABAG Rail a.s. a GJW Praha spol. s r.o.