Otázky a odpovědi

Na tomto místě najdete odpovědi na často kladené otázky ve vztahu k Železničnímu uzlu Praha (ŽUP). Pokud však mezi nimi nenajdete tu vaši, neváhejte nám napsat na e-mail zup@spravazeleznic.cz.

Co je to studie proveditelnosti?
Studie proveditelnosti je koncepční dokument, který je zpracován za účelem komplexního zhodnocení plánované investice. Úkolem studie je nalézt technicky proveditelná, územně a environmentálně průchodná a ekonomicky efektivní řešení plnící stanovené cíle. Navrhuje a hodnotí různé varianty technického a dopravního řešení a posuzuje jejich náklady a přínosy porovnáním s variantou, kdy se žádná investice nerealizuje.

Kdy bude studie hotová?
Harmonogram počítá s dokončením studie v první čtvrtině roku 2024.

Kdo na studii pracuje?
Objednatelem studie je Správa železnic, zhotovitelem pak společnost SP ŽUP tvořená konsorciem pěti konzultačních společností pod vedením Mott MacDonald CZ. Podrobnější informace o zapojených subjektech a řízení projektu najdete v sekci Zapojené subjekty.

Co bude následovat po studii?
Řešení doporučené studií proveditelnosti musí být nejprve schváleno Ministerstvem dopravy. Následně bude velmi pravděpodobně změněn územní plán a změna schválena pražským zastupitelstvem. Rozsáhlá investice, jakou přestavba ŽUP nepochybně je, se pak rozdělí na dílčí stavby. Pro každou z nich se zpracuje dokumentace pro finanční schválení, pro posouzení vlivu na životní prostředí a dokumentace podle stavebního zákona.

Kdy se začne stavět?
Na to je obtížné nyní odpovědět. Zahájení výstavby ovlivní technická náročnost a územní průchodnost řešení, které bude studie teprve hledat. Vliv budou mít také vnější faktory, jako například nový stavební zákon či politická podpora záměru. Velmi zhruba lze odhadnout, že u takto náročných staveb se doba mezi začátkem studie proveditelnosti a zahájením samotné výstavby pohybuje kolem 10 let, může trvat i déle. Výstavba by tedy mohla být zahájena kolem roku 2035.

Kolik to bude stát?
To v tuto chvíli není známo, odhad nákladů jednotlivých návrhových variant bude součástí studie proveditelnosti.

Jaké území spadá pod ŽUP?
Území vymezené pro tento projekt jako ŽUP nezahrnuje pouze železniční infrastrukturu v centru Prahy, ale i tratě ze Smíchova do Radotína, Vršovic do Říčan, z Balabenky do Horních Počernic a dále a také nákladní průtah přes Krč a Malešice. Řešené území je znázorněno na schématu v sekci Železniční uzel Praha.

Jak jsou ve studii zahrnuta Rychlá spojení?
Studie proveditelnosti bude zpracována na stav, kdy budou Rychlá spojení již existovat nebo budou ve výstavbě. Přivedení tratí Rychlých spojení do centra města s vysokými požadavky na kvalitu a spolehlivost provozu je jedním z hlavních úkolů studie proveditelnosti.

Nestačí jen opravit dnešní koleje?
Současný pražský uzel, a to zejména ve své centrální části, již pro další rozvoj železniční dopravy kapacitně nepostačuje, tím méně pro přivedení vysokorychlostních vlaků. Je nezbytné jej pozvednout na novou kvalitativní i kvantitativní úroveň, aby mohl sloužit i příštím generacím.

Proč mají vlaky jezdit pod zemí?
V zastavěném centru Prahy, stejně jako ve většině světových metropolí, není reálné budovat novou, prostorově náročnou infrastrukturu na povrchu. Proto se v oblasti ohraničené přibližně stanicemi Praha Masarykovo, Praha-Vršovice a Praha-Smíchov počítá s výstavbou nových podzemních železničních tratí pro průjezdný model dopravy včetně nové stanice v podzemí hlavního nádraží. Tento koncept je označován jako Nové spojení 2.

Budou vlaky jezdit na letiště?
Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha je již v současnosti řešeno v rámci jiného projektu. Studie bude s tímto napojením počítat a prověří i možnost přivedení vysokorychlostních vlaků do podzemí letiště.

Bude zachováno Masarykovo nádraží?
Neprůjezdné Masarykovo nádraží dnes hraje významnou roli v organizaci provozu a je cestujícími velmi oblíbené pro pohodlný přestup na městskou dopravu i pěší cesty do centra; slabinou je nepohodlný přestup na dálkové vlaky. Naproti tomu idea ústředního nádraží průjezdného typu podle koncepce Nového spojení 2 počítá s vedením všech vlaků z jedné strany města na druhou a umožňuje cestujícím vybrat si z více přestupních míst. Oba přístupy budou studií pečlivě prověřeny a prostor pro vyjádření bude poskytnut odborné i laické veřejnosti.

Dostanu se vlakem až na Karlovo náměstí?
Na nových podzemních tratích pod centrem Prahy bude možné navrhnout i zcela nové železniční zastávky. Jedna z nich by mohla být umístěna například v blízkosti Karlova náměstí, ovšem pro odpověď je třeba vyčkat na dokončení studie.

Je potřeba další studie, když už se o Novém spojení 2 mluví tak dlouho?
Přestavba ŽUP je velice komplexní a nákladný projekt. Existuje mnoho požadavků, které je zapotřebí vyhodnotit, a mnoho názorů, kdy je třeba nalézt výsledek přijatelný pro většinu zúčastněných stran. Není možné pustit se do realizace bez toho, aby navrhované řešení bylo prověřeno z různých pohledů včetně ekonomické efektivity investovaných prostředků, což je právě úkol studie proveditelnosti.

Jak se mohu do studie zapojit?
Pro veřejnost jsou určeny tyto pravidelně aktualizované webové stránky, kde jsou uveřejňovány informace o postupu přípravy studie. Pro zájemce také budou organizovány panelové diskuze a veřejná výstava, více najdete v sekci Harmonogram. A pokud máte konkrétní připomínku či námět, můžete využít kontaktní e-mail zup@spravazeleznic.cz.