Rekonstrukce úseku Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí

Zahájení realizace:

2021

Konec realizace:

2023

Plánovaná investice:

3,39 miliardy Kč

Hlavní cíle této stavby jsou:

  • zlepšení technického stavu a parametrů trati,
  • zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu,
  • zajištění mimoúrovňového a bezbariérového přístupu cestujících na nástupiště.

 

Výsledkem stavby bude:

  • vybudování nové odbočky Bezpráví, která umožní přechod vlaků z 1. na 2. traťovou kolej
    a opačně a bude minimalizovat vliv mimořádností na pravidelnost dopravy,
  • úpravy v ŽST Brandýs nad Orlicí, kde budou vybudována nová nástupiště včetně přístřešků.


Podrobnosti

Stavba začala 4. 5. 2021 výlukou 2. traťové koleje Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, během které se upravilo trakční vedení. Aktuálně se rekonstruují 1. traťová kolej, trakční vedení a mosty, připravuje se položení výhybek v plánované odbočce Bezpráví. Probíhá výstavba technologického objektu pro ovládání odbočky Bezpráví. Ve stanici Brandýs nad Orlicí se budují základy technologického objektu, byla vytržena 3. a 6. kolej a u 4. koleje se betonují základy trakčních stožárů. 

Na tuto etapu naváže 28. 9. 2021 výluka 2. traťové koleje Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, která umožní doplnění výhybek v této koleji a zprovoznění odbočky Bezpráví. Aktivace odbočky Bezpráví následně umožní využití obou kolejí mezi stanicí Ústí nad Orlicí a odbočkou Bezpráví, respektive mezi odbočkou Bezpráví a stanicí Brandýs nad Orlicí při organizaci následující výlukové činnosti. Nebude pak již nutné omezovat provoz celé traťové koleje Ústí nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí, ale prakticky vždy jen v části, tzn. Ústí n. Orlicí – odb. Bezpráví, resp. odb. Bezpráví – Brandýs n. Orlicí.

Jako první akce, u které se využije nová odbočka Bezpráví, bude výluka 2. traťové koleje Ústí nad Orlicí – odbočka Bezpráví pro opravu mostních objektů od 16. 10. 2021. Pro rok 2021 by měly skončit stavební práce v prosinci. Další výrazná omezení provozu budou následovat i v roce 2022. Nejdříve započne 1. 2. 2022 výluka první traťové koleje odbočka Bezpráví – Brandýs nad Orlicí, ve které se kromě rekonstrukce traťové koleje, trakčního vedení a mostních objektů zintenzivní i práce na rekonstrukci stanice Brandýs nad Orlicí.

V roce 2023 budou probíhat rekonstrukční práce na železničním svršku a spodku jízdou sanační linky v 1. a 2. traťové koleji ve všech čtvrtinách úseku Ústí n. Orlicí – Odbočka Bezpráví a Odbočka Bezpráví – Brandýs n. Orlicí. Současně budou realizovány dokončovací práce na trakčním vedení. Předpoklad ukončení hlavní stavební činnosti v červnu 2023.

Postupné výluky ve stanici Brandýs nad Orlicí umožní kromě rekonstrukce kolejí a trakčního vedení i vybudování nových nástupišť s výškou nástupišť nad temenem kolejnice ve výšce 550 mm, která přinesou cestujícím výrazně komfortnější nástup do vlaku. Pro přístup cestujících na nově zřízená nástupiště a zajištění jejich bezpečnosti bude vybudován v těchto výlukách podchod, jenž umožní bezbariérový přístup cestujících při příchodu k nástupišti a zároveň propojí obě části města Brandýs nad Orlicí, čímž bude umožněn přístup na obě nástupiště i od souběžné komunikace po levé straně trati u Tiché Orlice. Navíc se mimoúrovňovým přístupem zjednoduší pohyb osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dopad na dopravu

S ohledem na rozsah prací, které budou mít zásadní dopad na plynulost dopravy, platí od 6. dubna výrazná změna jízdního řádu na trati Praha – Česká Třebová. Její dopady se však promítají i do tratí, které na tuto trať navazují, např. mezi Chocní a Náchodem. Regionální osobní vlaky jsou vedeny náhradní autobusovou dopravou. Dálkové vlaky ve směru Praha – Brno jezdí odklonem přes Havlíčkův Brod (s výjimkou linky R19 (Praha – Choceň – Svitavy – Brno) a vybraných ranních a večerních spojů, aby byla zachována dopravní obslužnost menších měst na trase těchto vlaků). Dálkové vlaky směr Praha – Olomouc jezdí v upravených časových polohách, ve kterých už je zohledněno zdržení na výluce a nutnost kyvadlového řízení dopravy v jednokolejném úseku. Některé spoje linek Ex2 (Praha – Vsetín – Žilina) a R18 (Praha – Luhačovice) jedou v úseku Praha – Česká Třebová vzájemně spojeny.

Objem všech stavebních prací je však takového rozsahu, že se to neobejde v některých dnech bez několikahodinového celkového zastavení provozu v obou traťových kolejích mezi stanicemi Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí. V roce 2021 to nastane celkem v 80 případech, kdy bude úplně zastaven provoz na 6 hodin. Pro minimalizaci dopadů na osobní dopravu jsou tato zastavení provozu plánována na noční hodiny.

 

Animace: