Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví - II. fáze

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/16_031/0000038
Místo realizace: Plzeňský kraj
Datum zahájení projektu: 01. leden 2016
Datum ukončení projektu: 31. prosinec 2017
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Datum schválení projektu: 09. srpen 2017
Celkové schválené náklady projektu: 1 531 224 603 Kč
Schválený příspěvek EU: 547 662 761 Kč
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Projekt "Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví" je jedním z prvků modernizace sítě TEN-T. Leží v trase III. TŽK a představuje nejen významné vnitrostátní spojení, ale také tranzitní spojení z Německa na Slovensko. Cílem stavby je zajistit základní parametry modernizovaných tratí včetně modernizace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Realizace projektu je soustředěna do lokalit osobního nádraží, kolejiště Lobzy a seřaďovacího nádraží.

Projekt je v souladu s cíli a podporovanými aktivitami v rámci specifického cíle 1.1. Cílem stavby je zvýšení kvality a bezpečnosti železniční dopravy uvedením železničního uzlu Plzeň do stavebnětechnického a provozního stavu tak, aby byl v souladu s parametry stanovenými pro modernizaci vybrané železniční sítě České republiky a evropských železnic pro mezinárodní tratě.

Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? Realizací projektu dojde především k:

- zvýšení dopravně technologické efektivity práce kolejiště uzlu,

- odstranění všech redundantních prvků železniční infrastruktury,

- zajištění plné interoperability a kompatibility staničních zařízení s navazujícími úseky III. tranzitního železničního koridoru,

- zvýšení maximální rychlosti a propustnosti na průjezdu uzlem Plzeň,

- zajištění potřebného počtu nástupištních hran vzhledem k vyššímu výhledovému rozsahu osobní dopravy,

- zajištění komfortu a zjednodušení přístupu pro cestující, včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.