Rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl.n. (Hybešova)

OP Doprava
Číslo projektu: CZ.04.1.41/0.0/0.0/15_001/0000184
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Datum zahájení projektu: 16. květen 2018
Datum ukončení projektu: 16. listopad 2020
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC) / Railway Infrastructure Administration, state organisation (RIA)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) / State Fund of Transport Infrastructure (SFTI)
Zdroj financování EU: Evropské strukturální investiční fondy (ESIF)
Datum schválení projektu: 01. listopad 2018
Schválený příspěvek EU: 131 504 189 Kč
Skutečný příspěvek EU: 255 330 589 €
Projekt schválil/(a): ŘO OP Doprava
Projekt schválen v rámci prioritní osy: 1

Předmětem projektu je lokální stavba bodového charakteru, řešící rekonstrukci železničního mostu v km 143,143 v železniční stanici Brno hlavní nádraží, který je v nevyhovujícím stavebním stavu. Jedná se o rekonstrukci mostního objektu v obvodu železniční stanice Brno hlavní nádraží v místě, kde je překračována ulice Hybešova. Na mostu jsou vedeny dvě koleje tratě 1. koridoru č. 320A (Kúty) - Lanžhot státní hranice - Břeclav – Brno hlavní nádraží, jedna kolej tratě č. 320C Brno hlavní nádraží - Jihlava a jedna kolej pro tratě č. 315A Nezamyslice - Brno hlavní nádraží a č. 318A Veselí nad Moravou - Brno hlavní nádraží. V tomto úseku to jsou elektrizované tratě.

Provede se celková rekonstrukce mostu v km 143,143 v žst. Brno hl. n. zahrnující injektáž trhlin spodní stavby a rekonstrukci nosné konstrukce. Poškozené části nosné konstrukce budou vyměněny za nové se zachováním původního vzhledu. Dále budou odstraněny všechny původní světlíky i jejich pozdější úpravy a budou nahrazeny mostovkovými plechy. Na konstrukci se provede nový nátěr a izolace. Rekonstrukce ocelové konstrukce bude probíhat na místě. Na spodní stavbě bude opraveno zábradlí v původním rozsahu a vzhledu.

Cílem projektu je:
- zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati
- odstranění nevyhovujícího prostorového uspořádání na levé straně mostu
- odstranění nevyhovujícího stavu mostovky
- zvýšení životnosti nosné konstrukce

Realizace řešeného záměru umožní zvýšení přechodnosti mostu z C3 na D4. Toto spolu s odstraněním nevyhovujícího prostorového uspořádání na levé straně mostu, odstraněním nevyhovujícího stavu mostovky, zvýšením životnosti nosné konstrukce vede k zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati. Tímto dojde ke zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a možnému budoucímu zvýšení intenzity osobní, případně nákladní dopravy (většímu využití železniční dopravy).