Rekonstrukce přinesla zvýšení kapacity trati z Nymburka do Mladé Boleslavi

10.05.2017

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila rozsáhlé stavební práce na železniční trati Nymburk – Mladá Boleslav. Hlavním přínosem projektu bylo zvýšení kapacity dráhy na jedné z nejvíce zatížených jednokolejných tratí na území ČR, zajištění větší plynulosti drážní dopravy a zvýšení bezpečnosti a komfortu pro cestující.


Projekt zahrnoval stavební úpravy splňující požadované zvýšení rychlosti v dopravnách na 100 km/h a vybudování nového traťového a staničních zabezpečovacích zařízení v úseku Luštěnice – Mladá Boleslav hl. n. Byla zřízena nová výhybna Bezděčín, což umožnilo vložení dalších tras nákladních vlaků a přispělo k plynulejšímu průjezdu vlakových souprav.

Zvýšení kapacity trati bylo dosaženo rovněž prodloužením užitečných délek dopravních kolejí ve stanicích Luštěnice-Újezd a Dobrovice na 650 m, díky čemuž je možné prodloužit nákladní vlaky na 610 až 630 m. V rekonstruovaných stanicích došlo k vybudování nástupišť ve výšce 550 mm nad temenem kolejnice, přístup pro cestující je bezbariérový. V Luštěnicích navíc vlaky zastavují blíže k obci v nově vybudované zastávce.

V celém úseku bylo modernizováno zabezpečovací a sdělovací zařízení včetně informačního systému pro cestující. Trať byla vybavena elektronickým staničním i traťovým zabezpečovacím zařízením 3. kategorie s dálkovým ovládáním z dispečerského pracoviště v Mladé Boleslavi.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 1 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy na transevropské síti TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy.

Předpokládané celkové náklady stavby s názvem Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba činily 945 901 526 Kč bez DPH. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 729 440 278 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury.

Název stavby Zvýšení kapacity trati Nymburk – Mladá Boleslav, 1. stavba
Investor stavby Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Zhotovitel Sdružení Zkapacitnění Nymburk – Mladá Boleslav,
vedoucí účastník AŽD Praha s.r.o.,
účastníci sdružení TSS Grade a.s. a Swietelsky Rail CZ s.r.o.
Termín zahájení 11/2015
Termín dokončení 05/2017
Celkové náklady stavby 945 901 526 Kč bez DPH
Schválený příspěvek EU 729 440 278 Kč

Soubory ke stažení

Tisková zpráva ke stažení pdf