Aktuality

Dokončení prací na variantě Bez projektu

Dne 6. května 2022 bylo odevzdáno třetí plnění studie proveditelnosti završující práce na modelování stavu Bez projektu, tedy situaci, pokud by po roce 2035 již nedocházelo k dalšímu rozšiřování železniční sítě v uzlu Praha. Tato etapa prací bude předložena Výboru studie proveditelnosti k projednání a schválení.

Součástí prací byla analýza výchozího stavu uzlu Praha po technické a dopravně-technologické stránce, zmapování limitů životního prostředí, vytvoření modelů obsluhy a přepravní poptávky varianty Bez projektu pro horizonty let 2030, 2050, 2070 a namodelování přepravního potenciálu jednotlivých vstupů do pražského železničního uzlu s upozaděním kapacitních omezení daných parametry varianty Bez projektu. Tyto výstupy budou odrazovým můstkem pro další práci na projektových variantách, neboť poskytují představu o důležitosti jednotlivých směrů vstupujících do uzlu a usnadní jejich propojování v centru.

 

Vedle dokončení tvorby varianty Bez projektu ve všech profesích byl v rámci tohoto plnění schematicky nadefinován výchozí vějíř možných projektových stavů v jednotlivých lokalitách, ze kterého bude v dalších etapách poskládána užší množina projektových variant celého uzlu. Na těch se bude sledovat jejich průchodnost územím, míra zlepšení kapacity uzlu a zároveň odezva přepravní poptávky. Rozdíl stavů projektových oproti stavu Bez projektu spočívá ve schopnosti infrastruktury vyhovět cílovému optimalizovanému rozsahu dopravy s patřičnými benefity pro přepravené cestující i zboží, ovšem vždy z cenu určitých investičních a provozních nákladů. Jejich vyčíslení bude rovněž předmětem následujících etap prací.

 

Druhé jednání Výboru studie proveditelnosti se uskuteční v úterý dne 31. května 2022 na půdě Ministerstva dopravy. Členové výboru se seznámí s dosavadním průběhem prací a budou schvalovat usnesení k učiněným poznatkům z analytické fáze studie.