Aktuality

Rozšíření studie proveditelnosti

Dne 18. ledna 2023 vešel v účinnost dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. E618-S-4867/2020/PH, který rozšiřuje plnění oproti původnímu zadání veřejné zakázky na zpracování Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení.

Původní zadání této veřejné zakázky předpokládalo zpracování technického a dopravě-technologického řešení v pěti vymezených oblastech – centrální část uzlu, úsek Balabenka – Skály, úsek Libeň – Běchovice, úsek Smíchov – Velká Chuchle a nákladní průtah uzlem. Na základě dosavadní práce se vstupy od objednatelů osobní dopravy a nákladních dopravců jsme spolu s hodnotiteli došli k potřebě doplnění studie o prověření variant přidání kolejových kapacit do úseku mezi žst. Praha-Vršovice – Praha-Zahradní Město – Praha-Uhříněves – Říčany/Strančice včetně bezkolizních napojení stávajících i budoucích odstavných kapacit, a to v návaznosti na výhledové pokračování nové rychlé trati od Benešova a plánované vysokorychlostní trati od Běchovic. Nároky na příměstskou dopravu v „benešovském“ směru, který se ukazuje býti jedním z nejsilnějších na vstupu do Prahy z hlediska přepravní poptávky, žádají dostatečné kolejové kapacity v uvedeném úseku nad rámec navrženého řešení z paralelně zpracované Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno – Břeclav. Další doplnění požadované náplně práce se týká prověření možností pro úpravy v úseku Malá/Velká Chuchle – Radotín ve vazbě na posouzení různých možností pro obraty výhledové tangenciální linky S71.

Úprava harmonogramu spočívá v doplnění jednoho uceleného dílčího plnění v délce tří měsíců, které rozšiřuje výstupy k předběžným variantám. Původních osm etap práce se tedy doplňuje na devět a fakturační termín poslední etapy se posouvá na 7. února 2024. Nicméně o preferovaném řešení pro cílovou koncepci pražského železničního uzlu, která bude následně předkládána Ministerstvu dopravy ke schválení, by mělo být jasno o tři měsíce dříve.

V průběhu března letošního roku budou zahájeny práce na výběru vhodných opatření z předběžných variant v jednotlivých lokalitách k dalšímu podrobnějšímu rozpracování do podoby variant návrhových. Jejich výběr bude v jarních měsících schválen tzv. Výborem studie proveditelnosti (VSP ŽUP).