Legislativa

Správa železnic, státní organizace dbá na plnění všech příslušných mezinárodních standardů pro provoz EMS a informačních systémů využívaných k fakturaci TEE dopravcům.

Obecně

 • PPD č. 5/2016 Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech – příprava, realizace a provoz
 • UIC L930, Exchange of data for cross-border railway energy settlement
 • UIC IRS 90930, Traction Energy Settlement and Data Exchange
 • nařízení EU č. 1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura Železničního systému v Evropské unii,
 • nařízení EU č. 1301/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii
 • nařízení EU č. 1302/2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii
 • nařízení EU č. 868/2018 kterým se mění nařízení (EU) č. 1301/2014 a nařízení (EU) č. 1302/2014, pokud jde o ustanovení o systému měření energie a systému sběru údajů

 

Související normy a předpisy

 • ČSN EN 50463-2 ed.2         Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku - Část 2: Měření energie
 • Zákon 266/1994 Sb.           Zákon o dráhách
 • ČSN 33 2000-1 ed.2           Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
 • ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2     Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
 • ČSN EN 50121-1 ed.4        Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 1: Obecně
 • ČSN EN 50121-3-2 ed.4     Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení
 • ČSN EN 50124-1 ed.2        Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro  všechna elektrická a elektronická zařízení
 • ČSN EN 50123 (sada)        Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení
 • ČSN EN 50153 ed.3           Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
 • ČSN EN 50155 ed.4           Drážní zařízení -Elektronická zařízení drážních vozidel
 • ČSN EN 50163 ed.2           Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav
 • ČSN EN 50343 ed.2           Drážní zařízení – Drážní vozidla – Pravidla pro kladení kabelů
 • ČSN EN 50388 ed.2           Drážní zařízení – Napájení a drážní vozidla – Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability
 • ČSN EN 50463 (sada)        Drážní zařízení - Energetické měření na palubě vlaku
 • ČSN EN 60059                  Normalizované hodnoty proudů IEC
 • ČSN EN 60068 (sada)        Základní zkoušky vlivu prostředí
 • ČSN EN 61439-1 ed.2        Rozváděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení
 • ČSN EN 60445 ed.4           Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi
 • ČSN EN 60524                   Odporové děliče napětí stejnosměrného proudu
 • ČSN EN 61373 ed.2           Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi
 • ČSN EN 62053-21              Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky - Část 21: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 1 a 2)
 • ČSN EN 62053-22              Vybavení pro měření elektrické energie (AC) - Zvláštní požadavky Část 22: Střídavé statické činné elektroměry (třídy 0,2 S a 0,5 S)
 • ČSN EN ISO 4589-2           Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí
 • ČSN EN 60332-1-2             Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen
 • Směrnice SŽDC č. 34         Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty ve znění Změny č.1