Trakční elektřina

Aktuální nákup silové trakční elektřiny na rok 2021 - stav k 11. 9. 2020

Předpokládané množství: 1 331 520 MWh
Doposud zajištěno: 64,47 %
Současná průměrná cena: 1 276,96 Kč/MWh

Nákup silové trakční elektřiny na rok 2020

Množství: 1 343 952 MWh
Zajištěno: 100 %
Konečná cena na rok 2020: 1 427,18 Kč/MWh

Popis nákupu silové elektřiny

Od 1. 1. 2019 je Správa železnic ve smyslu ust. § 23g odst. 2 písm. a) zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, poskytovatelem tzv. doplňkové služby dodávek trakční elektrické energie pro potřeby dopravců, kteří využívají závislou trakci, a to na všech elektrizovaných dráhách provozovaných Správou železnic.

Předmětem této doplňkové služby je každoroční nákup trakční elektrické energie ve prospěch dopravce v předpokládaném objemu, který bude odpovídat objemu spotřeby trakční elektrické energie dopravcem vypočítaným podle stavu jeho spotřeby v předchozím roce, a zajištění dodávání trakční elektrické energie na sběrač elektrického hnacího vozidla dopravce, za kterou dopravce hradí Správa železnic cenu za tuto doplňkovou službu dopravcem, která je ve složení ceny za trakční elektrickou energii (zjištěné formou elektronické aukce nákupem na komoditní burze realizovaným Správou železnic – viz podrobnosti v článku 3, 4 a 5 Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie) a ceny za zajišťování dodávání trakční elektrické energie po trakčním vedení Správy železnic na sběrač elektrického hnacího vozidla dopravce.

Každý dopravce musí před započetím odběru poskytované doplňkové služby dodávek trakční elektrické energie uzavřít se Správou železnic písemnou Smlouvu o dodávkách trakční elektrické energie o předmětu a obsahu výše uvedeném.

Veškeré ceny a hodnoty měrných spotřeb včetně příslušných koeficientů uvedených ve vzorové Smlouvě o dodávkách trakční elektrické energie jsou platné na období od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Dopravce musí mít před uzavřením písemné Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie se Správou železnic uzavřenou písemnou smlouvu o provozování drážní dopravy (viz platné Prohlášení o dráze).

 

Rozúčtování trakční elektrické energie dopravcům

Systém rozúčtování TEE mezi dopravce využívající závislou trakci na infrastruktuře Správy železnic je zaveden pomocí tzv. „Hybridního modelu“. Tento způsob umožňuje účtovat spotřebovanou TEE jednotlivými dopravci, jak za elektrická hnací vozidla - EHV (popř. elektrické jednotky - EJ) osazené systémem měření spotřeby trakční elektřiny (EMS), tak i pro EHV/EJ bez EMS. Podrobnější popis je uveden v Příloze č. 1 – Hybridní model Smlouvy o dodávkách trakční elektrické energie.

Pro potřeby podrobnějších informací k rozúčtování trakční elektrické energie kontaktujte odpovědného zaměstnance Daniela Svobodu, SvobodaD@szdc.cz.

Systém měření energie na hnacích vozidlech

Základní informace

Systém měření energie na EHV zajišťuje měření spotřeby trakční elektřiny identifikací polohy EHV a podle stanovených podmínek přenáší naměřená data na pozemní server Správy železnic, která budou od 1. 1. 2019 dále použita pro rozúčtování spotřeby TEE.

EMS se skládá z měřící skříně (MS), převodníků proudu a napětí, antén a spojovacích kabelů. MS se skládá z řídicí a přenosové jednotky, elektroměru a napájecí části.

Majetkové rozhraní

Majetkové vztahy sestavy zařízení EMS jsou znázorněny na obr. 1.

Správa železnic bude zajišťovat svým jménem a na své náklady dodávku a montáž měřicí skříně včetně programového vybavení řídicí a přenosové jednotky a dodávku anténního systému (GPS+GSM-R) včetně propojovací kabeláže s měřicí skříní.

Dopravce musí zajistit montáž anténního systému na střechu EHV včetně montáže anténního svodu do místa umístění měřicí skříně a musí zajistit dodávku a montáž měřicích komponentů a čidel měření (proudu a napětí) včetně propojení s měřicí skříní. Tato zařízení zůstávají v majetku dopravce.

SIM karta GSM-R v přenosové jednotce měřící skříně je vždy vlastnictvím Správy železnic.

.
Obr. 1 Majetkové rozhraní

Legenda k Obr. 1:

Části systému ve vlastnictví dopravce.
 Části systému ve vlastnictví Správy železnic

.

Platné normy a vyhlášky

Seznam všech platných předpisů a norem.

Předávání dat s českými dopravci

Správa železnic poskytuje dopravci data z EMS naměřena na sběrači, tzn. nejsou zde zahrnuty technické ztráty (trakční vedení, trakční napájecí stanice, …). Dopravce má možnost si dle potřeb zvolit periodu předávání dat (týdenní, 14-ti denní, měsíční). Obsah předávaných dat je v souladu se sadou norem ČSN EN 50 463-X.

Předávání dat se zahraničními dopravci

Základní informace práce s energetickými daty mezi správci infrastruktury jsou řešeny příslušnými technickými normami a UIC. Pro potřeby rozúčtování EHV osazených měřícím systémem dochází mezi správci infrastruktury předávání dat pomoci formátů UTILTS EDIFACT či XML.

Způsob žádosti o instalaci EMS

Pro žádost o osazení systémem měření energie na hnacím vozidle dopravce kontaktuje odpovědné zaměstnance Správy železnic (Štěpán Jirout, JiroutS@szdc.cz, popř. Daniela Svobodu, SvobodaD@szdc.cz).

Při žádosti o EMS musí dopravce disponovat schválenou technickou dokumentací pro požadovanou řadu EHV/EJ.

Podmínky montáže

  • Požadujeme EHV plně připraveno na montáž měření a funkční zkoušky.
  • Na EHV bude k dispozici schválená dokumentace v tištěné podobě.
  • EHV bude přistaveno k montáži minimálně 12 hodin před stanoveným termínem zahájení montáže v hale z důvodu zajištění vyhovujících pracovních podmínek.
  • V hale musí být k dispozici přípojka 230V.
  • Doporučujeme zajistit dobíjení baterií EHV během montáže.
  • Na EHV nebudou probíhat jiné práce, které by jakkoliv omezovaly montáž měření.
  • Funkční zkoušky budou provedeny na všech druzích napájecích systémů dle typu osazovaného EHV/EJ.