Přejít k obsahu

Ochrana životního prostředí v podmínkách
Správy železnic

Životní prostředí lze definovat mnoha způsoby, např. jako soubor všech vnějších podmínek, biotických i abiotických, které obklopují jedince, populace nebo jiné živé systémy vyššího řádu a poskytují jim všechny faktory nezbytné pro přirozenou existenci a vytvářejí komplexní integrovaný a dynamický obousměrný systém, který je předpokladem dalšího vývoje všech organismů. Člověk je součástí přirozených i kulturních (umělých) ekosystémů a nemůže bez nich existovat.

Znečišťování životního prostředí je důsledkem cílevědomé nebo neuvážené civilizační činnosti člověka. Jedná se o každé vnášení cizorodých fyzikálních, chemických nebo biologických látek a činitelů, narušování přirozených biotopů a snižování biodiverzity, které vedou k destabilizaci ekosystémů. Mezi činnosti ohrožující životní prostředí bohužel patří i doprava, z nichž železnice je právem považována za prostředek trvale udržitelné mobility. I zde však zůstává řada environmentálních problémů souvisejících s otázkami životního prostředí.

Ochrana životního prostředí (dále ŽP) je jednou ze základních podmínek existence lidské společnosti; je to cílevědomá činnost, regulovaná mezinárodními úmluvami, dvou a vícestrannými mezistátními dohodami a právními úpravami jednotlivých států. Evropské společenství této problematice přisuzuje prvořadý význam a usměrňuje ochranu životního prostředí rozsáhlým systémem právních předpisů.

Mezi hlavní směry činnosti Správy železnic v oblasti ochrany životního prostředí patří zejména:

  • plnění zákonných povinností v oblasti jednotlivých složek životního prostředí
  • průběžné odstraňování minulých vlivů železnice na životní prostředí a snižování zátěže životního prostředí stávajícími zdroji znečistění (včetně např. řešení úniků nebezpečných látek do životního prostředí, staré hlukové zátěže)
  • důraz na ochranu životního prostředí u připravovaných projektů v oblasti železniční infrastruktury
  • Správa železnic věnuje všem složkám životního prostředí náležitou pozornost tak, aby při její činnosti nedocházelo k ohrožování nebo poškozování životního prostředí nebo veřejného zdraví. Jako konkrétní výstupy z naší činnosti lze uvést postupnou změnu topných médií u kotelen, jako zdrojů znečišťování ovzduší, omezování produkce odpadů s důrazem na zvětšování podílu recyklace a realizaci protihlukových opatření při modernizaci ŽDC.