Železniční spodek

Do konstrukce železničního spodku železničních drah ČR, se kterými má právo hospodařit Správa železnic, je možno v souladu se systémem péče o kvalitu uplatňovaným v návaznosti na obecně platné právní předpisy používat pouze výrobky schválené Odborem traťového hospodářství ředitelství Správy železnic. Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství se řídí Směrnicí Správy železnic č. 67, kterou naleznete zde. Pro tyto výrobky jsou mezi Správou železnic a dodavatelem uzavřeny technické podmínky dodací (TPD), které jsou koncipovány jako technická specifikace budoucích kupních smluv pro příslušné výrobky a dodavateli je vydáno Osvědčení Správy železnic.

Dodavatelé, kteří mají zájem o dodávky výrobků pro konstrukci železničního spodku se mohou obrátit na:

Správa železnic, státní organizace
Odbor traťového hospodářství
Oddělení železničního spodku
Dlážděná 7
110 00 Praha 1, Nové Město

Ing. Ivo Jauris – vedoucí oddělení
tel: 972 244 265
e-mail: Jauris@spravazeleznic.cz

Pro prodej užitých součástí k jinému použití, než byly původně vyrobeny a uvedeny na trh, Správa železnic v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v platném znění a nařízením vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění prokazuje a prohlašuje shodu vlastností těchto výrobků s jejich předpokládaným druhotným použitím. Příslušná prohlášení o shodě, stavebně technická osvědčení a protokoly o provedených zkouškách naleznete zde

Seznamy schválených výrobků