Přejít k obsahu

Právní doložka
e-mailových zpráv

Smlouvy uzavírané Správou železnic, státní organizací, musí být uzavřeny, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, výlučně písemnou formou, za kterou se pro účely tohoto oznámení rozumí písemná listinná podoba (aplikace § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vyloučena), s tím, že dojde k úplné shodě o celém obsahu smlouvy a všech náležitostech. Uzavření smlouvy jinou formou než dle předešlé věty není platné a účinné. Jakékoliv písemné potvrzení ústního jednání nemá účinky potvrzení smlouvy uzavřené jinou než písemnou formou.
Odesílatel a Správa železnic si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu; vylučuje též přijetí jakékoliv nabídky ze strany adresáta s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou; vylučuje dále přijetí jakékoli nabídky pouze konkludentně, tedy pouhým chováním jakékoli smluvní strany, zejména poskytnutím plnění či jeho přijetím. Správa železnic při uzavření smlouvy postupuje v souladu s interními předpisy organizace, tzn. zejména, že smlouva musí být v rámci Správy železnic odsouhlasena/schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci/orgány. Jakékoli dohody zástupců stran vedoucí k vyjednání náležitostí smlouvy, musí být v rámci Správy železnic odsouhlaseny/schváleny příslušnými vedoucími zaměstnanci/orgány, kteří si vyhrazují právo navržené znění smlouvy neodsouhlasit/neschválit, Správa železnic je v takovém případě oprávněna ukončit z tohoto důvodu jednání o uzavření smlouvy. Okruh osob oprávněných zavazovat a uzavírat smlouvy v zastoupení Správy železnic je upraven v interních předpisech (které lze na vyžádání poskytnout); v zastoupení Správy železnic jednají též osoby k tomu písemně pověřené v souladu s interními předpisy organizace.

Legal clause
for email messages

Contracts being concluded by Správa železnic, státní organizace, shall be concluded, unless the contracting parties expressly agree otherwise, exclusively in written form, which for the purposes of this notice is understood to mean a written documentary form (the application of section 562(1) of Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, is excluded), with the understanding that there shall be full agreement on the entire content of the contract and all its particulars. The conclusion of the contract in a form other than according to the preceding sentence shall not be valid and effective. Any written confirmation of an oral negotiation shall not have the effect of the confirmation of a contract concluded in other than written form.

The Sender and Správa železnic reserve the right to terminate the contract negotiations at any time for any reason or without stating a reason at all; they also exclude the acceptance of any offer by the addressee with any amendment or derogation; they further exclude the acceptance of any offer only implicitly, i.e. by the mere conduct of any contracting party, in particular by providing or accepting performance. When concluding a contract, Správa železnic proceeds in accordance with the organisation's internal regulations, i.e. in particular, the contract shall be agreed / approved by the relevant senior managers / bodies. Any agreements of the parties' representatives leading to the negotiation of the contract particulars shall be agreed / approved within Správa železnic by the relevant senior managers / bodies, who reserve the right to disagree / disapprove with the proposed contract wording, in which case Správa železnic is entitled to terminate the contract negotiations for this reason. The range of persons authorised to bind and conclude contracts on behalf of Správa železnic is regulated in internal regulations (which can be provided on request); persons may act on behalf of Správa železnic if they are authorised to do so in written form in accordance with the organisation's internal regulations.