Aktuality

Dotazník zmapoval potenciál nákladních přeprav v pražském uzlu

V říjnu 2021 bylo ukončeno dotazníkové šetření mezi stávajícími i potenciálními uživateli železniční nákladní dopravy na téma Budoucnost přepravy v Praze a okolí. Online dotazník byl připraven a rozeslán ve spolupráci se zástupci Správy železnic, MD ČR, IPR Praha, ŽESNAD.CZ, Svazu spedice a logistiky ČR a České logistické asociace.

V rámci dotazníkového šetření byly shromážděny odpovědi celkem od 12 významných subjektů z řad dopravních a logistických firem, a to včetně těch, které momentálně železniční dopravu využívají pouze v minimálním rozsahu či vůbec. Navzdory složitosti a obtížné uchopitelnosti problematiky byli respondenti schopni i ochotni poskytnout nejen svůj obecný pohled na dané téma, ale též některé konkrétní poznatky a údaje o směrování, charakteru či objemu potenciálních přeprav.

Ze shromážděných odpovědí je zřejmé, že mezi hlavní vnímané překážky vyššího využití železnice (nejen) v pražském uzlu patří kapacitně nevyhovující infrastruktura, nedostatek veřejných míst pro překládku či chybějící napojení logistických a výrobních areálů prostřednictvím vleček. Potenciál železnice jako rychlého, spolehlivého a cenově výhodného způsobu přepravy lze podle většiny respondentů naplnit pouze tehdy, dojde-li k výraznému navýšení kapacity samotné železniční sítě a zlepšení její dostupnosti budováním nových vleček a překladišť ve vhodných lokalitách. Z pohledu některých respondentů by impulsem k rozvoji poptávky po železniční dopravě mohla být též větší podpora či zvýhodnění jejích uživatelů ze strany státu.

Získané konkrétní poznatky a závěry dotazníkového šetření byly podrobně představeny v rámci jednání Pracovní skupiny a budou sloužit pro další zpracování Studie proveditelnosti ŽUP.