Aktuality

Výbor studie proveditelnosti schválil zúžení počtu sledovaných variant

Dne 24. dubna 2023 proběhlo třetí zasedání výboru studie proveditelnosti, který je nejvyšším orgánem dozorujícím přípravu studie proveditelnosti. Výbor vzal na vědomí data vzešlá z dosavadní práce na studii a v návaznosti na ně schválil tři principiální návrhové varianty k plnohodnotnému dopracování.

Výbor Studie proveditelnosti železničního uzlu Praha včetně Rychlých spojení sdružuje všechny subjekty, které se přímo podílejí na přípravě studie. Kromě samotné Správy železnic a Ministerstva dopravy zahrnuje i zástupce samosprávy Prahy a Středočeského kraje, koordinátory integrovaného dopravního systému a zástupce financujících institucí. Jako vrcholný orgán se schází nepravidelně v klíčových bodech přípravy studie.

Výboru bylo předloženo ke studiu šest předběžných projektových variant v rámci tří koncepčních scénářů, specifikovaných druhem osobní železniční dopravy v městských železničních tunelech pod centrem města (scénář R je založen na regionální dopravě v podzemí, scénář V na vysokorychlostní dopravě v podzemí a scénář D na dálkové dopravě v podzemí).

Scénář R je posouzen ve čtyřech předběžných variantách (P01, P05, P06, P07), scénáře V (varianta P02) a D (varianta P03) již další podvarianty nemají. Nákladní průtah je ve variantách P01, P02, P03 bez výraznějších změn, tedy s vedením městských tangenciálních linek v intervalu 30 min, naopak v dalších variantách vedou jeho úpravy na možnost zavedení tangeciálních linek v polovičním intervalu. Oblast centra dle předběžných variant je charakterizována následovně:

 

Předběžná varianta P01 - Dvojice nových dvoukolejných podzemních tratí pro regionální dopravu Smíchov – Karlín a Eden – Negrelliho viadukt (uspořádání „do kříže“), které se bezkolizně setkávají ve společné čtyřkolejné dvojlodní podzemní stanici v oblasti Opery, umožňující přechod linek mezi tratěmi.

Předběžná varianta P02 - Vysokorychlostní trať od Brna vede z Kyjí tunelem do podzemní trojlodní stanice se 6 dopravními kolejemi pod ulicí Opletalova, kde se větví. Ve směru na sever vede tunelem přes letiště se čtyřkolejnou podzemní stanicí a ve směru na západ je napojena na berounský tunel. Dálkové vlaky jsou primárně vedeny do současného hlavního nádraží spolu s regionální dopravou.

Předběžná varianta P03 - Dvojice nových dvoukolejných podzemních tratí pro dálkovou dopravu, které se bezkolizně setkávají v podzemní trojlodní stanici se 6 dopravními kolejemi. Ve směru na západ navazuje na berounský tunel; v prostoru Smíchova se uvažuje podzemní zastávka. Ostatní směry napojuje v úsecích Zahradní Město – Eden, Dolní Počernice – Kyje a Rajská Zahrada – Vysočany. Vysokorychlostní vlaky jsou primárně vedeny do současného hlavního nádraží spolu s regionální dopravou.

Předběžná varianta P05 - Jedna větvená podzemní trať pro regionální dopravu Smíchov – Karlín s odbočnými tratěmi do Edenu a na Negrelliho viadukt, s centrální jednolodní dvojkolejnou stanicí pod Hlavním nádražím a pod palácem Lucerna.

Předběžná varianta P06 - Dvojice nových dvoukolejných zcela oddělených podzemních tratí pro regionální dopravu Smíchov – Karlín a Vršovice – Negrelliho viadukt (uspořádání „do kříže“) bez přechodu linek mezi tratěmi.

Předběžná varianta P07 - Dvojice nových dvoukolejných zcela oddělených podzemních tratí pro regionální dopravu vedené pod náměstím Republiky a Žižkovem mimo kapacitně slabé úseky na Negrelliho viaduktu a v Karlíně.

 

Klíčovým bodem jednání výboru byla redukce těchto šesti předběžných variant na poloviční počet variant tzv. návrhových. Konkrétní schválená usnesení říkají, že v další práci již nebudou sledovány scénáře D a V, a to z důvodu vysokých investičních i provozních nákladů, které není možné vyvážit dostatečným množstvím očekávaných přínosů. Naopak budou dále rozvíjeny tři návrhové varianty v rámci scénáře R, a to v následující podobě:

 

Návrhová varianta N1 – principiálně založená na předběžné variantě P05, ale prostřední společný úsek mezi Hlavním nádražím a Václavským náměstím bude doplněn na čtyřkolejný pro dosažení vysoké dopravní kapacity;

Návrhová varianta N2 – principiálně založená na předběžné variantě P06, tedy dvou nezávislých tratích, kdy stanice Hlavní nádraží je ve dvou podzemních etážích (hloubená pod nástupišti rovnoběžně s kolejištěm a ražená napříč).

Návrhová varianta N3 – principiálně založená na předběžné variantě P01 s tradičním řešením se stanicí v poloze Opera, která je zachycena v územně plánovací dokumentaci.

U všech návrhových variant bude nákladní průtah navržen v maximálním řešení.

 

Poslední předpokládané řádné jednání výboru se uskuteční při příležitosti tvorby doporučení pro schvalovací proces, který proběhne v režii Centrální komise Ministerstva dopravy po dokončení studie proveditelnosti v průběhu příštího roku.