Digitální technická mapa (DTM)

Realizace projektu „Vznik a rozvoj digitálních technických map a mapování technické infrastruktury“ je nezbytná pro schopnost Správy železnic, státní organizace, jako veřejnoprávního subjektu, plnit, spravovat a poskytovat prostorová data v rámci zákonné legislativy České republiky – Digitální technické mapy (DTM), ale také k digitalizaci procesů a dat organizace, zefektivnění zprávy dat technické a dopravní infrastruktury, urychlení a zefektivnění stavebních řízení investičních akcí, obecně k rozvoji sdílení informací a v neposlední řadě k digitalizaci veřejné správy.

Náplň a výstupy projektu

Hlavními výstupy tohoto projektu bude funkční informační systém Digitální technické mapy železnice (IS DTMŽ) integrovaný na informační systémy DTM na úrovni ČÚZK a krajů, včetně pořízených, digitalizovaných, vyhodnocených a interpretovaných dat o Základní prostorové situaci (ZPS), dopravní infrastruktuře (DI) a technické infrastruktuře (TI) pro potřebu naplnění zákonem dané legislativy DTM.

IS DTMŽ bude komplexní procesně orientovanou platformou pro pořizování a správu geodetické a popisné části technické dokumentace majetku a dopravní a technické infrastruktury ve správě organizace. Systém dále umožní vedle komunikace a výměny dat s kraji a ČÚZK také publikaci a sdílení služeb a mapových výstupů napříč organizací, a také směrem z organizace ven.

Pro pořízení, vyhodnocení, digitalizaci a interpretaci dat bude využito kombinace klasických geodetických zaměřovacích technologií s moderními mapovacími technologiemi umožňující hromadný a efektivní sběr dat v poměrně krátké době a požadované přesnosti.

  • Letecká fotogrammetrie
  • Bezpilotní letecké snímkování
  • Pozemní laserscanning
  • Mobilní mapování
  • Klasická geodézie
  • EML (podzemní vedení)
  • GPR (podzemní kabely a potrubí)
  • Převzetí a konsolidace stávajících dat

Na konci projektu bude vybudována datová základna, naplňovaná postupně v průběhu projektu, využitelná pro ostatní informační systémy organizace, které podporují především správu a provoz majetku, resp. DI a TI., a využitelná pro širokou škálu agend organizace. Vedle vlastního pořízení dat je počítáno i s využitím existujících dat organizace a jejich plným převodem do digitální podoby.

Realizace projektu je spolufinancována z fondu EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) pod názvem "Vznik a rozvoj digitálních technických map železnic (DTMŽ)".

Projekt je spolufinancován Evropskou unií