Další hodnocené návrhy

Tyto návrhy byly pro svou kvalitu odměněny.

Vizualizace návrhu 4

Návrh 4
Účastník:  JAKUB KLASKA LTD
Autor: Jakub Klaška, Jan Klaška
Spoluautor: ---
Architekt: Jakub Klaška
Projektant dopravních staveb: Matěj Mareš

Anotace návrhu

Urbánní forma komplexu terminálu vychází z požadavků obcí Roudnice nad Labem, Přestavlky a Kleneč. Snaha nový terminál a celkový dopravní uzel integrovat existující dopravní sítě a krajinu je patrná z charakteru a upořádání ploch, které dostředně vedou k terminálu, čímž mu dávají adekvátní roli v urbánním území. Morfologie přilehlé krajiny s dominantním Řípem se výrazným způsobem propisuje a reflektuje v tvarosloví nového terminálu. I přes svou výraznou a svébytnou architekturu nový terminál s přilehlou krajinou spíše souzní, než aby si přivlastňoval veškerou vizuální pozornost.

Umístění terminálu na východní straně koridoru je motivováno možností v budoucnu rozvíjet přilehlé území směrem na východ, k městu Roudnice nad Labem.

Koncepce terminálu s komerčními jednotkami a integrovanými čekárnami reflektuje potřebu komfortního pohybu velkého množství cestujících a současně vychází vstříc cirkulačním tokům. Veškeré funkční celky jsou integrovány pod jednotnou střechou sebevědomého, svébytného a elegantního tvarování, odkazujícího na morfologii krajiny, ve které je terminál usazen. Současně jasně signalizuje novou éru železniční dopravy.

Střecha terminálu s půdorysnou stopou do písmene T reaguje na radiální rozložení okolních ploch a směrem do svého středu amplifikuje logiku cirkulačních toků zvednutím a zvrásněním geometrie střechy.

Výsledná architektonická interpretace tohoto nového dopravního uzlu reflektuje silný kontext a kulturní význam okolní krajiny. Ponechává si svou estetickou svébytnost a splývá s morfologií okolní krajiny, jež je zdrojem její tvarové inspirace. Použité organické tvarosloví je osvěžujícím prvkem rovinatého okolí a její silueta je odkazem na vizuálně dominantní Říp.

Files to download

Návrh 4 - Textová část (10.2 MB) pdf
Návrh 4 - Grafická část (22.9 MB) pdf
 

Vizualizace návrhu 6

Návrh 6
Účastník:  MS architekti s.r.o.
Autor: Michal Šourek, Kseniya Bahdanovich, Linda Svobodová, Kateřina Fišerová, Pavel Hřebecký, Karina Rodriguez, Anna Goncharenko
Spoluautor: ---
Architekt: Michal Šourek
Projektant dopravních staveb: Jindřich Jirák

Anotace návrhu

Architektonické a urbanistické řešení do území vnáší citlivé estetické a funkční řešení nového Terminálu Roudnice nad Labem, logické dopravní řešení, sympatický veřejný dopravní prostor, logickou a přehlednou infrastrukturu, vitální zelené plochy a nové vazby v kulturní krajině Podřipska. Navržený terminál reprezentuje novou, progresivní éru železniční dopravy v České republice a v Evropě v kontextu udržitelného rozvoje a úsilí o zmírnění klimatické změny. Střídmá, přesto však dynamická architektura terminálu i údržbové základny se vztahuje k emblematické hoře Říp a podporuje zapojení dopravní infrastruktury do cenné krajiny, dispozičně-provozní uspořádání sleduje komfort, snadnou orientaci cestujících, bezpečnost a efektivitu obslužné motorové dopravy i pohybu cyklistů a pěších.

Files to download

Návrh 6 - Textová část (4.2 MB) pdf
Návrh 6 - Grafická část (21.7 MB) pdf
 

Vizualizace návrhu 8

Návrh 8
Účastník:  SBS ENGINEERING GROUP SP.Z O.O
Autor: Maher Matar
Spoluautor: ---
Architekt: Maher Matar
Projektant dopravních staveb: Tine Haas

Anotace návrhu

Koncepce staniční budovy vychází z analýzy očekávaných objemů provozu a charakteristik územního plánu. Navrhovaná koncepce celého areálu a stanice byla zvolena s ohledem na rozvojový potenciál a zajištění provozní flexibility a odpovídá následujícím kritériím:
- Unikátní prostá, střídmá linie střechy, která reflektuje okolní prostředí a harmonicky zapadá do krajiny.
- Minimální investiční náklady a stavební náročnost díky využití lehké konstrukce z uhlíkových vláken, podepřené dvěma pilíři. Prefabrikovaná střecha staniční budovy bude dodána v modulárních segmentech, které budou smontovány na místě a usazeny na pilíře.
- Snadná orientace a jasné uspořádání.
- Flexibilita a adaptabilita uspořádání stanice.
- Kompaktní a funkčně efektivní půdorys.
- Přímé a efektivní spojení mezi jednotlivým módy dopravy.
- Energeticky účinné řešení minimalizující celkovou spotřebu energie kombinací pasivních a aktivních technologií, což snižuje provozní náklady projektu.
- Využití stávající zeleně.
- Hlavní pěší trasa s výhledem na horu Říp.
- Využití mezinárodně uznávaných nejlepších postupů.

Files to download

Návrh 8 - Textová část (21.9 MB) pdf
Návrh 8 - Grafická část (33.7 MB) pdf
 

Vizualizace návrhu 9

Návrh 9
Účastník:  Tomáš Dvořák architekti s.r.o.
Autor: Tomáš Dvořák
Spoluautor: ---
Architekt: David Kotek
Projektant dopravních staveb: Kateřina Mičová-Polesná

Anotace návrhu

Nový přestupní terminál pro VRT v blízkosti památného místa české mytologie a historie hory Říp je místo, kde se potkává supermoderní budoucnost s prastarou historií a minulostí. Místo, kde se budou potkávat dva světy – přírodní a umělý.

Při návrhu jsme vycházeli z geometrie vzájemné pozice obou míst a tu jsme promítli v jasném koncepčním tvaru do navrženého tvaru terminálu. Výhled na horu je osou výhledu a zároveň kolmicí pro rám obrazu, ve kterém cestující horu Říp uvidí – správný rám pro správný obraz.

Jednoduchý, jasný a srozumitelný tvar trojúhelníku je zároveň ve svojí formě dynamický jak pro vnitřní prostor, tak i navenek.

V jeho dynamice je síla, která odráží rychlost a dynamiku supermoderní trati vysokorychlostních vlaků, pro kterou je navržen.

Trojúhelník je zároveň šipka, šipka je vždy spojena s pohybem.

Výrazný tvar vytváří výraznou identitu místa.

Files to download

Návrh 9 - Textová část (2.8 MB) pdf
Návrh 9 - Grafická část (27.1 MB) pdf