Informační systémy

DCS (Data Colection System)

Je informační systém pro pozemní sběr dat z EMS ve správě Správy železnic pomocí sítě GSM-R.

Sběr těchto dat probíhá pouze v rámci pokrytí GSM-R České Republiky (ČR), data naměřená mimo ČR, nebo v případě výpadku na území ČR, jsou uchována po dobu minimálně 60 dní ve vnitřní paměti řídící jednotky neboli v DHS (Data Handling System) a odeslání těchto uložených dat proběhne v okamžiku automatického připojení EMS zpět na síť GSM-R.

Správa železnic tímto plní nařízení komise EU č. 1301/2014, tzn. povinnost každého členského státu zajistit pozemní sběr těchto dat z EMS.

Exchange - zahraniční výměna energetických dat

Exchange je informační systém, který zajišťuje výměnu energetických dat mezi manažery železniční infrastruktury pro zúčtování spotřeby trakční elektrické energie naměřených pomocí EMS, případně mezi jinými subjekty vlastnící tuto Exchange funkci.

Tato výměna probíhá na základě dokumentace UIC Leaflet (L) 930 pomocí formátu UTILTS – EDIFACT. Správa železnic nyní aktivně vyměňuje data s  manažerem infrastruktury Rakouska (ÖBB-Infrastruktur AG) a testuje výměnu dat s manažerem infrastruktury Německa (DB Netz AG / DB Energie).

Jelikož nově vydané normy CENELEC zavádějí jako formát výstupních dat z měřicích systémů formát XML, vejde v prvním pololetí 2020 v platnost také nový dokument UIC International Railway Solution (IRS) 90930, která nahradí UIC L930. Správa železnic je již několik let aktivní součástí pracovní skupiny UIC IRS 90930, která tento dokument tvoří a nadále se bude podílet na správě tohoto dokumentu.

Hybridní model

HM je informační systém, který zajišťuje přerozdělení spotřeby TEE EHV/EJ pro jednotlivé dopravce z dat získaných pomocí EMS a metody výpočtu spotřeby TEE z dopravních výkonů pomocí měrných spotřeb (viz Smlouva o dodávkách trakční elektrické energie). Cílem systému je využít v co největší míře naměřená data pomocí EMS a zvyšovat přesnost a objektivnost určení spotřeby TEE dopravcům, včetně poskytování příslušných dat pro interní potřeby dopravců.

Zároveň Správa železnic tímto plní povinnost členské země EU poskytovat systém pro vypořádání spotřeby TEE dopravcům, neboli Energy Use Settlement (EUS).

Označení „Hybridní“ vzniklo z důvodu využití obou metod stanovení spotřeby TEE pomocí měrných spotřeb (dopravních výkonů) + měřená data z EMS.

Dopravní výkony pro HM

Data dopravních výkonů jsou využívány v případech, kdy jízdu vlaku nelze vyhodnotit pomocí naměřených dat EMS. Schvalování dopravních výkonů využitých Hybridním modelem probíhá s dopravci každý měsíc při odsouhlasení Ceny za použití dráhy jízdou vlaku na základě podmínek uvedených v Prohlášení o dráze celostátní a regionální a předpisu Správa železnic Is10 - Předpis pro užívání souboru provozních informačních systémů provozovatele dráhy (SPIS).

Využití dat z dopravních výkonů pro výpočet spotřeby EHV/EJ:

  • typ vlaku: osobní doprava (R, Os), nákladní doprava (NEX, Lv)
  • čas průjezdu dopravním bodem: využití k výpočtu spotřeby TEE EHV/EJ na hraně
  • trakce - rozdělujeme na stejnosměrnou (DC), střídavou (AC) trakci a motorovou/nezávislou (D).
  • HRTKM (hrubý tunový kilometr) – ukazatel hrubého výkonu hnacích vozidel charakterizující celkový objem vykonané dopravní činnosti.
  • VLKM - (vlakový kilometr) -  vlakový kilometr nákladní dopravy vyjadřuje přemístění jednoho nákladního vlaku o jeden kilometr.
     

Chyby dopravců v datech dopravních výkonů ovlivňující kvalitu výpočtu:

  • Chybně zadaný UIC kód EHV/EJ
  • Nesoulad poloh HV dle GPS z důvodu špatně zadaných časů průjezdu dopravními body