Zajištění agendy životního prostředí na ředitelství Správy železnic

Samostatné oddělení životního prostředí (dále ŽP) čítá 6 pracovníků, z nichž každý odpovídá za určitou složku životního prostředí a působí tak jako její gestor pro ekology-vodohospodáře organizačních jednotek (dále OJ) Správy železnic, které metodicky řídí.

Základní přehled jednotlivých agend ŽP na ředitelství Správy železnic

 • komplexní posuzování vlivu železniční dopravy na životní prostředí včetně vyjadřování k projektům modernizace nebo optimalizace železniční dopravní cesty (dále „ŽDC“)
 • vydávání metodických opatření pro zajišťování povinností vyplývajících z právních předpisů v oblasti životního prostředí
 • zastupování Správy železnic při jednáních a řízeních před správními úřady centrálního charakteru, tj. MŽP ČR, MD ČR, MZd ČR, Ústředím České inspekce životního prostředí a s ostatními orgány státní správy a dále v rámci mezinárodní spolupráce (UIC – Environment, Energy and Sustainability Platform)
 • gesce, metodická podpora a kontrolní činnost v jednotlivých oblastech OŽP:
  • odpadové hospodářství (včetně problematiky PCB), ochrana ovzduší, vodní hospodářství, ochrana přírody a krajiny, ochrana veřejného zdraví (problematika hluku a vibrací)
 • zabezpečení vybraných činností na principu jejich centralizace:
  • autorizované měření stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
  • likvidace nebezpečných odpadů, evidence olejů s možnou přítomností PCB
  • monitoring pitných, odpadních a technologických vod
  • sanace starých ekologických zátěží včetně rozborů zemin
  • průběžné mapování ekologických zátěží a jejich následné odstraňování v návaznosti na možnosti financování ze strukturálních fondů
 • zajišťování a aktualizace softwaru pro vedení agendy ŽP včetně pravidelného školení: SW EisProW pro oblasti odpadového hospodářství a ochrany ovzduší
 • řešení ekologických následků havarijních událostí
 • environmentální účetnictví (přesná specifikace jednotlivých nákladů na ŽP) a reporting
 • zavádění, údržba a správa environmentálních systémů řízení (ČSN EU ISO řady 14000) – stavební správy, Správa dopravní cesty Liberec