Zajištění problematiky OŽP u OJ Správy železnic

Praktické vedení agendy OŽP je v současnosti zajišťováno jednotlivými OJ Správy železnic. V oblasti ŽP zásadní roli hraje 13 správ dopravní cesty (dále „SDC“).

Přehled činností OJ v oblasti ŽP (na některých OJ nejsou všechny okruhy zastoupeny)

 • vodní hospodářství – zásobování vodou a odvádění odpadních vod, zpracování a aktualizace havarijních plánů, provozních a manipulačních řádů a spolupráce při tvorbě povodňových plánů; řešení havarijních úniků
 • ochrana ovzduší (kotelny a technologie) – evidence v SW EisProW, plnění pravidelné oznamovací a ohlašovací povinnosti vůči státní správě
 • odpadové hospodářství – sledování produkce a zajišťování předání vyprodukovaných nebezpečných a ostatních odpadů (plnění funkce odpadového hospodáře pro dané SDC dle zákona o odpadech), evidence v SW EisProW, plnění pravidelné oznamovací a ohlašovací povinnosti vůči státní správě
 • ochrana přírody a krajiny (údržba doprovodné zeleně, hubení plevelů – zajišťování podkladů a komunikace se státní správou)
 • ochrana veřejného zdraví (hluk a vibrace)
 • a dále:
  • připomínkování dokumentací staveb a technologií, spolupráce při realizaci investic s dopadem do životního prostředí
  • proškolení zaměstnanců z ochrany životního prostředí
  • kontrolní činnost a navrhování opatření ke zlepšení stavu