4.2. Provádění destruktivních a nedestruktivních zkoušek svarů

Zkoušky mohou provádět zkušební laboratoře mající Osvědčení o akreditaci vydané Českým institutem pro akreditaci ČIA, tzv. akreditované laboratoře. Aktuální seznam najdete na internetu na adrese www.cia.cz ve složce Seznam akreditovaných subjektů – zkušební laboratoře. Tyto akreditované zkušební laboratoře nepotřebují ke své činnosti mít vydán tento Souhlas a ani nejsou (pokud také nepožádaly o registraci, resp. o vydání Souhlasu) v seznamu NDT zkušeben uvedeny.

Neakreditované, odborně způsobilé zkušebny NDT potřebují ke své činnosti Souhlas s prováděním kontrolních zkoušek materiálů a jejich svarových spojů ocelových a ocelových mostních konstrukcí železniční infrastruktury ve správě Správy železnic (dále Souhlas s prováděním  NDT). Tento souhlas vystavuje Odbor traťového hospodářství Generálního ředitelství Správy železnic. Přehled dokladů potřebných k vystavení Souhlasu a seznam schválených zkušeben je uveden níže.

Kontaktní údaje:

Ing. Milan Kučera
Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor traťového hospodářství (O13)
Oddělení mostů a tunelů
Křižíkova 2, 186 00 PRAHA 8
tel.: 972 524 035
mobil: 602 705 896
e-mail: kuceram@spravazeleznic.cz

Soubory ke stažení

Doklady předkládané k žádosti o udělení Souhlasu s prováděním NDT

pdf

 

Seznam firem, kterým byl vydán souhlas s prováděním kontrolních zkoušek materiálů a jejich...

pdf