Přejít k obsahu

Zajištění provozuschopnosti dráhy

Zajištění provozuschopnosti dráhy spočívá v dlouhodobém komplexním udržení bezpečné a kapacitní železniční dopravní cesty. Ta je tvořena jak vlastními stavebními objekty infrastruktury (železničním svrškem, spodkem, stavbami železničního spodku atd.) tak technologickými objekty sdělovací a zabezpečovací techniky a elektrickými a energetickými zařízeními.

Součástí kontinuálního režimu zajišťování provozuschopnosti jsou mimo jiné tyto vybrané činnosti:

  • správcovská, dohlédací a kontrolní činnost daná platnými zákony, prováděcími předpisy k zákonům, normami a vnitřními předpisy Správy železnic
  • plánování a zajištění údržby a oprav
  • operativní, technické řešení mimořádností a mimořádných událostí
  • zajištění provozuschopnosti dráhy v zimním období
  • zajištění bezpečnosti na železničních přejezdech
  • sběr, evidence a aktualizace dat do informačních systémů Správy železnic

 

Činnosti spojené se zajišťováním provozuschopnosti jsou z hlediska jejich četnosti a výskytu prováděny v různém režimu. Standardně lze rozlišovat činnosti prováděné periodicky, činnosti plánované dle potřeby a činnosti prováděné operativně.

Plánovat a koordinovat jednotlivé činnosti je třeba tak, aby docházelo k co nejmenšímu narušení plynulosti železniční dopravy a k co nejmenšímu omezení provozování dráhy.

Celá řada úkonů, které mají správcovský a kontrolní charakter je prováděna bez přerušení železničního provozu a klade tak velké nároky na pracovníky, kteří tyto činnosti provádějí a to především z hlediska bezpečnosti práce.

Při činnostech spojených s údržbou a při provádění opravných prací je často třeba přistoupit k omezení provozování dráhy. Tyto činnosti jsou pak prováděny v takzvaných výlukových časech.

Při zajišťování provozuschopnosti dráhy se nelze vyhnout mimořádnostem. Ve snaze těmto případům předcházet nebo je operativně řešit je zpracovávána denní analýze stavu provozu infrastruktury.

Zvláštní důraz je kladen na zajištění provozuschopnosti v zimním období, kdy je třeba zajistit sjízdnost tratí při zvýšeném sněžení a při minusových teplotách.

Postupy při zajišťování provozuschopnosti jsou v podmínkách Správy železnic upraveny celou řadou vnitřních dokumentů a předpisů, jejichž cílem je sjednotit postupy a organizaci práce, stanovit jednotnou úroveň parametrů dopravní cesty jak z hlediska komfortu pro cestující v osobní dopravě, tak z hlediska ekonomiky jízdy vlakových souprav a především z hlediska zajištění bezpečnosti železniční dopravy.