Přejít k obsahu

Výluky

Plánování a koordinace výluk je základním předpokladem k jejich plynulé a bezproblémové realizaci. Tyto činnosti probíhají na úrovni ročního a střednědobého plánování výluk. Cílem tohoto procesu je mimo jiné minimalizace vlivu výluk na provozování drážní dopravy.

Při plánování výluk se musí dodržet obecně dané požadavky jako je omezení konání výluk v době zvýšené poptávky po přepravě, zajištění průjezdnosti případné odklonové trasy či organizace výluk na vícekolejných tratích tak, aby nebyly souběžně konány výluky se značným dopadem na plnění jízdního řádu. Rovněž by nemělo docházet k souběhu několika výluk na jednokolejné trati.

Základním materiálem při plánování výluk je roční plán výlukové činnosti na daný rok. Jeho obsahem je vymezení výluky vzhledem k místu vyloučení, rozsahu vyloučení zařízení dopravní cesty, dále se uvádí objednavatel výluky, účel výluky, délka a počet výluk v daném měsíci. Obsahuje všechny nepřetržité výluky delší než 24 hodin a všechny s nimi související denní výluky mající vliv na provozování drážní dopravy. Dále výluky delší než šest hodin konané více než pět dní bezprostředně po sobě a výluky, u nichž se předpokládá zastavení provozu závislé trakce, popř. úplné zastavení provozu. Tento roční plán schvaluje následně Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře.

Na roční plán výluk navazují střednědobé plány, které zahrnují všechny výluky pro období až čtyř měsíců před jejich konáním. Střednědobý upřesněný plán výluk je sestavován 1 až 2 měsíce před termínem konání výluk, následuje měsíční plán výluk a týdenní plán. Všechny plány výluk pro střednědobé období se projednávají na výlukových poradách za účasti dopravců a objednavatelů veřejné osobní dopravy.

Files to download

Roční plán výluk na rok 2024.xlsx (380.5 kB) xlsx
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2025 .xlsx (271.0 kB) xlsx
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2026 .xlsx (137.0 kB) xlsx
Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2025.pdf (1.3 MB) pdf
Výsledek předběžné konzultace plánu DOK 2026.pdf (726.7 kB) pdf