Prodej nemovitého majetku

Základní informace o převodech vlastnictví nepotřebného majetku v právu hospodaření Správy železnic

Jedná se o následující okruhy převodů majetku:

A)
Majetek, uvedený v příloze č. 2 zákona č. 77/2002 Sb., který přešel ke dni účinnosti novely zákona č.77/2002 Sb., do práva hospodaření Správy železnic, státní organizace, který nebyl vyhlášen do privatizace.
Byla navržena strategie, že bude platit zásada, pokud není zpracován na majetek privatizační projekt, a nerozhodne ministerstvo o privatizaci, prodává se mimo zákon 92/1991 Sb.

V převážné většině 28 vyjmenovaných případů se předpokládalo a již proběhlo vyhlášení veřejné obchodní soutěže pro určení nabyvatele, kde rozhodným kritériem byla výše kupní ceny.

B)
1) Nepotřebný majetek v právu hospodaření
 Správy železnic - pro prodeje tohoto majetku jinému právnickému nebo fyzickému subjektu je rozhodující zákona č.77/2002 ve znění pozdějších předpisů.

Dle tohoto zákona je nakládání s majetkem SŽDC, s.o., který tvoří železniční dopravní cestu řešeno pouze v § 20, odst. 4 ve znění:

„Státní organizace  Správa železnic nemůže bez souhlasu vlády učinit majetek, který tvoří železniční dopravní cestu předmětem vkladu do jiné společnosti, zástavního práva, ručení, nebo kupní smlouvy“.

Prakticky to znamená, že každý prodej majetku, který přešel do práva hospodaření Správy železnic a projednáním bude prokázána jeho nepotřebnost pro další provozování železniční dopravní cesty, musí Správa železnic, státní organizace předkládat cestou Ministerstva dopravy k udělení souhlasu vlády ČR formou samostatných žádostí pro každý konkrétní případ a to po souhlasu SR Správy železnic, státní organizace.
Takto projednané a doložené žádosti o souhlas s převodem trvale nepotřebného majetku budou předkládány prostřednictvím zakladatele, tj. Ministerstva dopravy vládě k udělení souhlasu s prodejem. Před projednáním ve vládě zajišťuje MD u každého případu mezirezortní projednání.

2) Převod práva hospodaření jiným státním organizacím, státním podnikům, státním příspěvkovým organizacím atd., kdy majetek zůstává vlastnictvím České republiky. Převody práva hospodaření jsou prováděny jako úplatné za cenu dle znaleckého posudku, minimálně za cenu, jakou je majetek veden v účetnictví.

V těchto případech není nutný souhlas vlády, jelikož majetek zůstává vlastnictvím České republiky. (Potvrzeno dopisem MD č.j. 194/2003-410-HO/1 ze dne 12.8..2003). Převody práva hospodaření je proto možné provést ihned po udělení souhlasu SR Správy železnic, státní organizace, a to uzavřením smlouvy o úplatném převodu práva hospodaření nebo uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o úplatném převodu práva hospodaření v případech, kdy dosud nedošlo k přepisu majetku v katastru nemovitostí na Správě železnic.