Samostatná témata

Správa železnic, státní organizace na základě svých potřeb nadefinovala výzkumná témata, která jsou dostupná pro všechny výzkumné subjekty. V případě zájmu klikněte na Vámi vybrané téma a vyplňte prosím údaje v kontaktním formuláři.
Témata věda a výzkum Téma

Projekty v oblasti snižování energetické náročnosti 

 

Mám zájem

Sjednocení napájecí soustavy

 

Mám zájem

Pokračování liniové elektrizace 

 

Mám zájem

Budování fotovoltaických elektráren (FVE)

 

Mám zájem

Podpora silniční e-mobility

 

Mám zájem

Energetické úspory budov 

 

Mám zájem

Hledání možností uplatnění EPC (Energy Performance Contracting)

 

Mám zájem

Podpora modernizace a výstavby překladišť kombinované dopravy

 

Mám zájem

Projekty v návaznosti na Program rozvoje rychlých spojení

 

Mám zájem

Projekty v oblasti Inteligentní a digitalizovaná síť 

 

Mám zájem

Digitalizace železnice - opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti, digitální a technické mapy ČR, implementace BIM (Building Information Modeling)
 

Mám zájem

Rozvoj prostředků diagnostiky železniční infrastruktury a Bezpečnosti drážního provozu 

 

Mám zájem

Dopravní psychologie 

 

Mám zájem

Zavádění CSR a interních „green“ a „smart“ projektů 

 

Mám zájem

Příprava na zavedení ESG výkaznictví

 

Mám zájem

Přípravy projektů Moderních nádraží a dopravních terminálů 

 

Mám zájem

Monitoring střetů se zvěří na dráze, přehled stávajícího stavu, závažnost následků a zhodnocení možností a efektivity nápravných opatření

 

Mám zájem
Analýza efektivity stávajících ekoduktů na železnici s vazbou na trasy nadnárodních, národních a regionálních biokoridorů, vyhodnocení stávajícího stavu a návrh optimálního řešení v rámci plánovaných rekonstrukcí a modernizací tratí  Mám zájem
Sběr a analýza dat pro výzkum role cestující veřejnosti v procesu třídění a recyklace odpadů v rámci železničních stanic a zastávek, analýza současného stavu a optimalizace řešení nakládání s odpadem v rámci prostor železničních stanic s přístupem veřejnosti Mám zájem
Vývoj systému pro ekonomickou optimalizaci nákladů při přípravě a realizaci výluk na železničních tratích ve správě Správy železnic, státní organizace
 
Mám zájem

Vlakotramvaj pro regionální dráhy

 

Mám zájem

Akumulátorové pohony

 

Mám zájem

Vodíkové hospodářství pro vlakovou dopravu

 

Mám zájem

Strategické plánování rozvoje infrastruktury

 

Mám zájem

Modely zpoplatnění: seřaďovacích stanic, vlakotvorných stanic, odstavných kolejí 

 

Mám zájem
Simulace dopadu vyhrazení dráhy určitému druhu dopravy (za podmínky, že vyhrazení je s dopravci a objednavateli projednáno a existuje srovnatelná provozně technická varianta.) 
 
Mám zájem
Dlouhodobé plánování kapacity infrastruktury (dopravně-technologický ekvivalent dlouhodobého rozvoje infrastruktury, který je v projektech
uveden) 

 
Mám zájem
Tvorba nabídky katalogových produktů pro roční JŘ a pro ad hoc plánování a operativní řízení. Myšlenkou je napasovat ad hoc vlaky do předpřipravených tras se zřetele k souladu parametrů trasy a reálně jedoucího (objednaného) vlaku.
 
Mám zájem
Optimalizace tvorby VJŘ a optimalizace workflow procesu Trasa není dostupná. Myšlenkou je automatizovat tvorbu VJŘ. Případně minimalizovat četnost jejich výskytu v podobě, jakou známe dnes, tj. v podobě doplňku k stávajícímu plánu. 
 
Mám zájem

Dlouhodobá státní koncepce financování opravných prací s fixací minimálně na nejbližší 3 roky na základě dlouhodobých plánů údržby.  

 

Mám zájem

HMG prací v projektové dokumentaci versus samotná realizace.

 

Mám zájem

Způsoby poskytování informací cestujícím ve srovnání se zahraničními manažery infrastruktury a dopravci. 

 

Mám zájem

Poziční a výpočetní služba pro geodetická měření v dopravě (SŽ + ŘSD)

 

Mám zájem

Využití umělé inteligence pro sledování železniční dopravní cesty

 

Mám zájem

Ontologický katalog popisu železniční sítě

 

Mám zájem

Centrální evidence železničních drah

 

Mám zájem

Metody měření a vyhodnocení PPK

 

Mám zájem

Majetkoprávní vypořádání drážních pozemků

 

Mám zájem

Implementace FRMCS

 

Mám zájem