Přejít k obsahu

Konfigurace kolejišť

Správa železnic realizuje změnu konfigurace kolejišť při dvou základních činnostech:

a) postradatelnost zařízení
b) investiční akce

Postradatelnost zařízení

 • Žádost o posouzení a projednání postradatelnosti zařízení podávají oblastní ředitelství (OŘ) Správy železnic na základě analýzy.
 • K návrhu se vyjadřují kromě příslušných odborů Správy železnic také objednatel veřejné osobní dopravy a majoritní dopravce nákladní dopravy v dané oblasti – ve většině případů ČD Cargo.
 • Po  shromáždění a posouzení stanovisek se vydává Oznámení o postradatelnosti.
 • V případě vydání postradatelnosti není však jisté, že bude postradatelnost realizována, realizace přichází v případě, že jsou na akci schválené finanční prostředky ať už v rámci neinvestičních (opravy a údržba) nebo investičních akcí.
 • Postradatelnost je  v podstatě vrcholové schválení o požadované změně – redukci zařízení železniční infrastruktury.


Investiční akce

 • V rámci přípravy investiční akce je vždy posuzován rozsah úpravy infrastruktury (kapacita dráhy, počet a délka kolejí, počet a délka nástupních hran, čelní a boční rampy atd.), který musí vyhovět současným i výhledovým požadavkům dopravní technologie, tzn. jsou posuzovány a projednávány požadavky osobní i nákladní dopravy.
 • Na základě těchto požadavků jsou navrženy úpravy infrastruktury, které jsou projednávány nejen v rámci Správy železnic, ale i s objednavateli veřejné osobní dopravy a dopravci (osobní i nákladní dopravy).
 • Rozsah infrastruktury bývá často omezen prostorovými možnostmi. Nelze tak například vždy získat potřebné pozemky. Dále  je nutné v některých případech respektovat stávající okolní zástavbu či polohu stávajících stavebních objektů (tunely, mosty, produktovody…). 
 • V důsledku požadavků TSI (technických specifikací pro interoperabilitu), platné legislativy, norem a předpisů jsou požadavky na infrastrukturu oproti dříve navrhovanému stavu železniční infrastruktury vyšší – např. nástupiště. Dříve byla budována převážně jako úrovňová, v osové vzdálenosti koleje 4,75 m. Takové řešení již není dnes možné, realizace nástupišť tak vyžaduje mnohem větší prostorové nároky.
 • Přístupy do budov a na nástupiště musí být navrhovány s ohledem na možný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace, což má za následek větší prostorovou náročnost i těchto konstrukcí. To vše může v některých případech vyžadovat redukci kolejiště, vždy ale v souladu s dříve uvedenými požadavky dopravní technologie, které je třeba respektovat.
 • K redukci kolejiště dopraven může docházet i v důsledku rušení vleček, která jsou iniciována samotnými majiteli vleček a navázaných průmyslových objektů. Zrušením vlečky se sníží požadavky na rozsah dopravy v rámci dopravny. 
 • Postup je projednáván v několikastupňové přípravě dokumentace od (ZP) Záměru projektu, přes DUR (dokumentace pro územní rozhodnutí) a DSP (dokumentace pro stavební povolení).
 • V rámci připomínkování dokumentace dochází ke komplexnímu posuzování konfigurace kolejiště jak z hlediska dopravní obslužnosti jednotlivých objednavatelů, tak i z pohledu nákladní dopravy – pokud je zde garantovaný určitý výhled.
 • Jsou zpracovávány podklady z předchozích let týkající se počtu vlaků v osobní i  nákladní dopravě a případně i vozů resp. jednotlivých manipulací.  
 • Tyto podklady jsou jedním ze vstupních dat a projekt je jim přizpůsobován.
 • Stav „všichni chtějí všechno zachovat“ není z ekonomického hlediska reálný, např. zachování maximálního rozsahu kolejiště bez jakékoliv závazné garance provozu (příklad: provoz vlečky LEGIOS a celkově tratě vedoucí z Krásného Jezu do Kounice, kde byl požadavek na obnovení provozu včetně předpokládané přepravy vyrobených vozů či součástí a realita provozu je v podstatě nulová).

Veškeré změny konfigurace jsou projednávány stanovenými postupy (ať jedním či druhým způsobem) a posuzují se s ohledem na jednotlivé podklady od dopravců či objednavatelů.