O projektu

Praha je železničním uzlem evropského významu. Rostoucí nároky v osobní i nákladní dopravě nevyhnutelně vedou k jeho přetížení, respektive nemožnosti naplnit všechny výhledové potřeby. Stávající uspořádání železničního uzlu má své limity, proto další rozvoj příměstské železniční dopravy spolu se záměry Rychlých spojení v dálkové dopravě dále zvyšují naléhavost nového řešení Železničního uzlu Praha (ŽUP).

Praha na železniční mapě

V evropském měřítku se Praha nachází na hlavní evropské dopravní síti TEN-T jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Zároveň jí prochází tři tranzitní železniční koridory (I., III. a IV.) a tři evropské nákladní železniční koridory (RFC) – RFC 7 Orient, RFC 8 North Sea-Baltic a RFC 9 Rhine-Danube.

Limity dnešního stavu

Požadavky na rozvoj osobní i nákladní dopravy v posledních dvou desetiletích setrvale rostou a naráží na limity infrastruktury současného ŽUP. I přes postupně probíhající modernizace tratí v uzlu je jejich vylepšení obvykle po několika letech provozu rychle využito dalšími požadavky na vyšší počty vlaků jak v regionální, tak dálkové osobní dopravě. Současná kapacita v kritických bodech dopravní cesty má dopady především do kvality a stability provozu osobní dopravy, nákladní doprava je pak vytlačována do nočního období.

Konfigurace některých částí uzlu již další významné zvyšování kapacity neumožňuje a také moderní technologie zabezpečení ETCS může přinést jen dílčí zlepšení. Příkladem mohou být železniční stanice Praha hlavní nádraží a Praha Masarykovo nádraží nebo traťový úsek Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov.

Za této situace je jasné, že současná infrastruktura nemůže vyhovovat budoucím úkolům spojeným s udržitelnou mobilitou, převodem silniční dopravy na energeticky účinnější a environmentálně přijatelnější železnici a plánovaným rozvojem příměstské a městské železniční dopravy.

Rozsah řešení ŽUP
Mapa - rozsah řešení ŽUP

Rychlá spojení

Rychlá spojení představují provozně-infrastrukturní systém rychlé železnice na území ČR, který zahrnuje kromě novostaveb vysokorychlostních tratí (VRT), modernizovaných konvenčních tratí s vysokorychlostními parametry a dalších modernizovaných tratí také odpovídající vozidlový park a provozní koncept. Jeho cílem je moderní propojení hlavních center, zlepšení dostupnosti regionů, převedení části individuální osobní dopravy na železnici a uvolnění stávajících tratí pro rozvoj konvenčních segmentů, zejména příměstské a nákladní dopravy.

Přivedení Rychlých spojení do centra města bude představovat významné navýšení počtu vlaků v ŽUP, vysokorychlostní železnice má navíc vysoké požadavky na kvalitu a spolehlivost provozu. Na zapojení tratí Rychlých spojení není ŽUP připraven a naléhavě potřebuje nové řešení pro budoucnost.