Studie proveditelnosti

Lepší dostupnost Prahy, která umožní pohodlné cestování vlakem z okolního regionu i z druhého konce republiky. Komfortní přestupní vazby na metro a tramvaje v centru. Technické provedení s dostatečnou kapacitou nejen pro osobní, ale také nákladní dopravu. Navýšení provozu na železnici, které nebude na úkor životního prostředí Pražanů. To jsou některé z cílů, z nichž vycházíme při hledání nejlepšího řešení pro Železniční uzel Praha (ŽUP).

Studie proveditelnosti je koncepční dokument, který je zpracován za účelem komplexního zhodnocení plánované investice. Úkolem studie je nalézt technicky proveditelná, územně a environmentálně průchodná a ekonomicky efektivní řešení plnící stanovené cíle. Navrhuje a hodnotí různé varianty technického a dopravního řešení a posuzuje jejich náklady a přínosy v porovnání s variantou, kdy se žádná investice nerealizuje.

Stanovené cíle


Obsluha hlavního města

 • Zlepšení obsluhy území hlavního města Prahy železniční dopravou
 • Zvýšení podílu kolejové dopravy v rámci systému dopravní obsluhy


Cestovní komfort uživatelů

 • Zkrácení vnímaných cestovních dob pro uživatele
 • Minimalizace délky přestupů mezi systémem železnice a ostatními druhy dopravy


Minimalizace dopadů na životní prostředí

 • Snížení hlukové zátěže ze železniční dopravy v zastavěném území
 • Snížení produkce skleníkových plynů


Robustní technické a dopravní řešení

 • Zajištění požadované kapacity dráhy pro osobní i nákladní dopravu včetně Rychlých spojení
 • Zlepšení stability jízdního řádu vlakové dopravy v praktickém provozu
 • Provozní oddělení jednotlivých segmentů železniční dopravy (dálková a regionální osobní doprava, nákladní doprava)


Naplnění provozních požadavků

 • Zlepšení parametrů tratí za účelem snížení provozních nákladů
 • Vytvoření podmínek pro efektivnější provoz nákladní železniční dopravy
 • Minimalizace nákladů na zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty


Úkoly studie

Přivedení tratí Rychlých spojení do centra města je prvním úkolem studie proveditelnosti. Modrnizovaný ŽUP tak přispěje k napojení hlavního města nejen na regionální centra ČR, ale minimálně i střední Evropy. Zlepší také dostupnost metropolitní oblasti Prahy a podpoří převedení části individuální osobní dopravy na železnici.

Druhým úkolem je návrh nového uspořádání centrální části železničního uzlu. Poslední koncepční studie uzlu dospěly k ideji centrálního nádraží s novým podzemním kolejištěm, které bude plně průjezdného typu. Bude do něj svedena většina regionální dopravy, což si vyžádá segregaci provozu na přívodních tratích. Tento koncept je označován jako Nové spojení 2.

Třetím úkolem studie je vytvořit prostor pro rozvoj nákladní železniční dopravy a zároveň využít stávajících nákladních tratí pro nové městské železniční linky sloužící potřebám obsluhy území města a řešení tangenciálních vztahů mimo centrum.