Postup realizace

Výstavba probíhá od roku 2020 a její ukončení je naplánováno v roce 2024. Během této doby se opraví a zmodernizují všechna stávající nástupiště, postaví se nové nástupiště číslo 5, zrenovují oba podchody a zrekonstruuje kolejiště. Přes celé nádraží se postaví nová lávka.

Výška všech nástupištních hran bude 550 mm nad kolejí. Všechna nástupiště získají bezbariérový přístup a nové povrchy z velkoformátové dlažby. Součástí jejich vybavení bude zastřešení, osvětlení, informační a orientační systém, rozhlas a zvukové majáčky pro nevidomé. Na nově postavené nástupiště č. 5 budou prodlouženy oba podchody. 

Bezbariérový přístup k vlakům zajistí výtahy z příjezdového podchodu. Na nástupiště č. 2 až 5 se cestující dostanou také po eskalátorech z odjezdového podchodu. Eskalátory a výtahy budou k dispozici rovněž pro přístup z nové lávky přes železniční stanici na nástupiště č. 1 až 4.

Výpravní budova s podchody a nástupiště jsou nemovitou kulturní památkou. Veškeré návrhy a postupy proto byly předem detailně projednány a schváleny. U rekonstrukcí všech historických prvků jsou vždy přítomni restaurátoři z Národního památkového ústavu. 

Harmonogram projektu

V tabulce je uvedený přehledný harmonogram projektu

Rok

Fáze projektu a realizace

Poznámka

2015–2017

Záměr projektu

Záměr projektu slouží k prokázání ekonomické efektivity stavby a je předkládán Centrální komisi Ministerstva dopravy jako podklad ke schválení projektu státem.

2015–2017

Dokumentace pro územní řízení

Vytvoření dokumentace pro získání územního rozhodnutí. Součástí této fáze přípravy je provedení a vyhodnocení průzkumů, uzavření technického řešení, zajištění a projednání vlivu na životní prostředí a jednání s dotčenými orgány a obyvateli.

2017–2020

Dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby

Vytvoření dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby. Výkupy pozemků a majetkoprávní vypořádání.

2020–2024

Zhotovení stavby

Realizace stavby