Transparentní proces pozbývání majetku

Týká se nepotřebného nemovitého majetku ČR, se kterým má právo hospodařit Správa železnic, státní organizace.

Příklady nepotřebného majetku

 • Budova zastávky, která přestala sloužit cestujícím, nejsou v ní umístěni žádní zaměstnanci Správy železnic ani materiál či prostředky pro zajištění provozuschopnosti a řízení provozu, neobsahuje technologii drážních zřízení a prostory jsou pronajaty například jen na 20 procent.
 • Nevyužívaný, neobsazený ani neprojímaný strážní domek.
 • Technologický objekt, ze kterého byla odstraněna drážní technika. Neslouží cestujícím, nejsou v něm umístěni žádní zaměstnanci Správy železnic ani materiál či prostředky pro zajištění provozuschopnosti a řízení provozu a jeho prostory nejsou pronajaty.


Posouzení trvalé nepotřebnosti majetku pro provozování a provozuschopnost železniční dopravní cesty

Provádí se z hlediska budoucího výhledu a převoditelnosti na základě vyhodnocení stanovených kritérií. Mezi ně patří například plnění legislativních povinností, umístění technologie pro zajištění provozuschopnosti či řízení provozu, umístění nemovitosti v ochranném pásmu dráhy a z něho plynoucí výrazné omezení vlastníka v užívání v důsledku nadměrného hluku, prachu, světla, kouře, vibrací či otřesů a také přístup k nemovitosti.

Při konstatování nepotřebnosti a převoditelnosti dochází k informování územních samosprávných celků.

Proces pozbývání podle legislativy a na ni navazující koncepce Ministerstva dopravy

 1. V souladu s § 17c zákona č. 77/1997 Sb. je učiněna nabídka organizačním složkám státu a jiným státním organizacím zveřejněním na Portálu veřejné správy (PVS) s výjimkami podle metodických pokynů Ministerstva průmyslu a obchodu.  Těmito výjimkami jsou například převod na základě rozhodnutí soudu, vydání nemovitosti podle restitučních zákonů, uplatnění zákonného předkupního práva, zákonná povinnost převodu nebo směna nepotřebné věci za věc potřebnou.
 2. V případě zájmu dochází k převodu za cenu obvyklou, při splnění zákonných podmínek se může provést bezúplatný převod. Oba převody podléhají souhlasu vlády ČR.
 3. V případě nezájmu následuje nabídka k přímému prodeji, případně k bezúplatnému převodu územním samosprávným celkům (ÚSC) za současného informování místních akčních skupin; převod podléhá souhlasu vlády ČR. Bezúplatný převod je možný pouze ve veřejném zájmu definovaném příslušnou koncepcí Ministerstva dopravy (činnost vykonávaná bez očekávání zisku a pro uspokojení potřeb neohraničené skupiny osob), a to za stanovených omezujících podmínek. Těmi mohou být časové omezení převoditelnosti, provedení opravy pláště budovy ve stanovené lhůtě či užívání k deklarovanému účelu. Podle zmíněné koncepce je upřednostňován prodej či směna.
 4. V případě nezájmu ÚSC následuje nabídka právnickým a fyzickým osobám formou veřejné soutěže, k jejímuž vypsání dochází na základě usnesení vlády ČR. Zveřejňuje se na webových stránkách Správy železnic, portálu S-reality, úředních deskách příslušných územních samosprávných celků a na prodávaném majetku, je-li to možné.


Výjimkou jsou definované případy přímého prodeje předem určeným nabyvatelům podle usnesení správní rady Správy železnic č. 49/2015:

 • sjednocení vlastnictví stavby a pozemku;
 • scelení majetku;
 • pozemek navazuje pouze na pozemek nabyvatele a není jinak přístupný z veřejné komunikace (v případě, že je více sousedů, zjišťuje se zájem všech), případně je přístupný z veřejné komunikace, ale z důvodu jeho tvaru nebo velikosti plochy by bylo obtížné samostatné využití bez navazujícího majetku;
 • nemovitosti jsou užívány nabyvatelem k trvalému bydlení nepřetržitě minimálně 5 let, je-li to jediný důvod pro přímý prodej;
 • rozšíření areálu o pozemek mimo areál, například pro parkovací plochu nebo rozšíření výroby, je-li podpořeno vyjádřením obce.


Převod podléhá souhlasu vlády ČR 

Souhlas vlády je vydáván na základě kladného výsledku mezirezortního připomínkového řízení. Jeho účastníky jsou Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Úřad vlády ČR. Vydává se formou usnesení vlády, až poté je uzavírána smlouva a dochází k vlastnímu převodu vlastnického práva nebo k vypsání veřejné soutěže. Souhlas vlády je povinný ve všech případech převodů, s výjimkou úplatného převodu práva hospodařit organizačním složkám státu a jiným státním organizacím, kdy postačuje souhlasné usnesení správní rady Správy železnic. V tomto případě zůstává majetek ve vlastnictví ČR.

Veškerá usnesení vlády ČR, z nichž lze zjistit schválený způsob pozbytí nemovitého majetku ČR, s nímž má právo hospodařit Správa železnic, jsou uveřejňována na https://www.vlada.cz/.

Mapa působnosti oblastních ředitelství Správy železnic

Oblastní ředitelství Kontakt
Generální ředitelství Ing. Jakub Červenka
+420 972 235 316
cervenka@spravazeleznic.cz
Brno         Ing. Libor Tkáč
+420 972 621 009
tkac@spravazeleznic.cz
Hradec Králové Ing. Petr Vodička 
+420 972 341 606
vodickap@spravazeleznic.cz
Ostrava Ing. Jiří Macho
Tel: +420 972 766 105
macho@spravazeleznic.cz
Plzeň Ing. Radek Makovec
Tel: +420 972 524 687
makovec@spravazeleznic.cz
Praha Ing. Vladimír Filip
+420 972 226 404
filip@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem Ing. Martin Kašpar
+420 972 422 463
kasparm@spravazeleznic.cz

Soubory ke stažení

Transparentní proces (2.1 MB) pdf