Nežádoucí jednání a boj s korupcí

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“), je podřízenou organizací Ministerstva dopravy, která je povinna plnit povinnosti stanovené zákony a příslušnými akty vlády (viz www.korupce.cz). V oblasti boje s korupcí a přijímání protikorupčních opatření je Správa železnic povinna jednat rovněž v souladu s Rezortním interním protikorupčním programem Ministerstva dopravy.

Správa železnic deklaruje zavedením účinného compliance programu dodržování etických a morálních pravidel jak ze strany organizace, tak ze strany jejích zaměstnanců.

Základní dokumenty compliance programu:
 

Etický kodex Správy železnic

Etický kodex Správy železnic obsahuje základní hodnoty, principy a cíle, které Správa železnic dodržuje při výkonu své činnosti. Respektováním a dodržováním zásad Etického kodexu Správy železnic, účinně zabraňujeme nežádoucímu jednání. Etický kodex Správy železnic je pro zaměstnance závazný.

Kodex compliance programu Správy železnic, státní organizace

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“),  přijala tento Kodex compliance, který reflektuje doporučení uvedená v Rezortním interním protikorupčním programu Ministerstva dopravy ze dne 12. července 2018 a Rámcovém rezortním interním protikorupčním programu Úřadu vlády České republiky z října 2018. Tento Kodex se však netýká jen korupčních trestných činů a protikorupčních opatření, nýbrž všech jednání a trestných činů, za jejichž spáchání může být Správa železnic trestně odpovědná, korupci nevyjímaje, nebo které se mohou negativně projevit v rámci firemní kultury Správy železnic (tj. také neetická a nemorální chování). Kodex compliance programu Správy železnic, státní organizace.

Oznámení o podezření ze spáchání nežádoucího jednání

Podání, týkající se oznámení neetického či nežádoucího jednání či podezření na tato jednání, budou řešena compliancem officerem. Compliance officer je zaměstnanec, který je odpovědný za nastavení pravidel compliance programu, dále je odpovědný za kontrolu dodržování compliance programu a za řádné prošetření veškerých učiněných podání. Výkonem funkce compliance officera v naší organizaci byl pověřen JUDr. Daniel Kövešlygety, v případě jeho nepřítomnosti vykonává tuto funkci JUDr. Marcel Baťha. 

Kontakty v případě podezření na nežádoucího jednání

Chcete-li oznámit nežádoucí jednání či podezření na toto jednání, můžete využít níže uvedené možnosti. Podání lze učinit také anonymně.

Způsob podání:

  • osobně u Compliance officera,
  • telefonicky na čísle: +420 972 235 591 nebo +420 972 235 445,
  • elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy compliance@spravazeleznic.cz nebo aplikace QHLAS
  • písemně na poštovní adresu Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, s poznámkou na obálce Compliance officer.


Poradci a poradní orgány

Na základě Interního protikorupčního programu Správy železnic zveřejňuje Správa železnic, vždy k 15. únoru a 15. srpnu kalendářního roku seznam poradních orgánů, pracovních týmů, poradců, konzultantů, analytiků, poradenských a ostatních externích společností a advokátů a advokátních kanceláří, jejichž služeb Správa železnic využívala za uplynulý rok, a to včetně vyplacených odměn za tuto činnost. Přehled poradců a poradních orgánů za rok 2023 je k dispozici zde