Plán obchodní činnosti Správy železnic

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, v souladu s § 23 odst. 2 a 3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění zveřejnila na svých internetových stránkách Plán obchodní činnosti Správy železnic, státní organizace, který obsahuje základní údaje o zamýšleném rozsahu činnosti, způsobu jejího finančního zajištění, technické povaze jím provozované dráhy a její kapacitě a podmínkách přístupu na jím provozovanou dráhu.

Veškeré podrobné informace tohoto dokumentu naleznete na internetové adrese:

http://www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html