Energetická strategie státní organizace Správa železnic

Základním posláním Energetické strategie je stanovení zásad pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti. Energetická hospodárnost je koncepcí související s energetickou účinností, užitím a spotřebou energie. Systematický přístup ke zlepšování energetické hospodárnosti může změnit způsob jakým organizace s hospodaří s energií.

Správa železnic chce být organizací, která vytváří systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie. Úspora energie a nákladů v návaznosti na využívání moderních technologií a obnovitelných zdrojů energie, se zapojením propracovaného systému managementu hospodaření s energií může být cestou k dosažení strategických priorit energetiky České republiky.

Strategické cíle
 

1. Realizace energeticky úsporných opatření a zlepšování energetické hospodárnosti

 • Pokračovat v přípravě konverze trakční napájecí soustavy na jednotnou.
 • Plošná výměna osvětlení v železničních stanicích a zastávkách za LED technologie v rámci investičních a opravných akcí.
 • Snižovat energetickou náročnost objektů a budov ve správě SŽ.
 • Průběžně aktualizovat Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží.
 • V projektové dokumentaci zohlednit doporučení vyplývající z průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a posudků/posouzení.
 • Pro financování energeticky úsporných opatření využít dotačních programů ČR a EU a metody EPC (Energy Performance Contracting - energetické služby se zárukou) k dosažení energetických úspor.
   

2. Rozvoj energetického managementu

 • Udržovaní a neustále zlepšování Systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001, včetně potřebných procesů a jejich vzájemných vazeb.
 • Postupné zavádění jednotného energetického informačního systému.
 • Postupné zavádění moderních technologií „IoT, Smart Energy, Intelligent Energy Management“.
 • Osazení měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech a elektrických jednotkách.
 • Realizace komplexního systému pro rozúčtování trakční elektřiny dopravcům (Energetický portál II), včetně návazností na související IT aplikace a výměny energetických dat se zahraničními manažery železničních infrastruktur.
 • Realizace systému řízení a regulace fotovoltaických elektráren.
 • Realizace systému řízení dobíjecích stanic pro elektromobilitu (CPO).
   

3. Ochrana životního prostředí (snižování uhlíkové stopy)

 • Zvýšení podílu elektrizovaných tratí.
 • Rozvoj infrastruktury pro silniční elektromobilitu a alternativní pohony kolejových vozidel (hybrid, elektro a CNG).
 • Podle individuálních technických možností a ekonomické efektivnosti instalování účinných obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické systémy, termické solární systémy, apod.).
 • Výkaznictví emisí související s činností organizace.