Energetická strategie

Základním posláním a náplní Energetické strategie je stanovení zásad pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti. Energetická hospodárnost je koncepcí související s energetickou účinností, užitím a spotřebou energie.

Systematický přístup ke zlepšování energetické hospodárnosti může změnit způsob, jakým organizace s energií hospodaří. Správa železnic chce být organizací, která vytváří systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie. Energetická strategie si stanovuje následující strategické cíle, které jsou úzce spjaty se strategickými prioritami energetiky ČR a jejich dílčími cíli.

 

Strategické cíle

 

1. Zlepšování energetické hospodárnosti

 • Postupné zavádění moderních a energeticky úspornějších technologií tzv. „chytrých“ řešení.
 • Sjednocení trakční napájecí soustavy.
 • Podpora nákupu energeticky úsporných výrobků a služeb.
 • Plošná výměna konvenčního osvětlení v železničních stanicích a zastávkách za LED technologie.

 

2. Rozvoj energetického managementu

 • Udržovaní a neustále zlepšování Systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001.
 • Postupné zavádění moderních technologií „IoT, Smart Energy, Intelligent Energy Management“.
 • Osazení speciálních hnacích vozidel systémem sledování polohy a spotřeby paliva.
 • Měření odběru trakční elektřiny na elektrických hnacích vozidlech.
 • Realizace komplexního systému pro rozúčtování trakční elektřiny dopravcům, včetně návazností na související IT aplikace a výměny energetických dat se zahraničními manažery železničních infrastruktur.

 

3. Ochrana životního prostředí (snižování uhlíkové stopy)

 • Zvýšení podílu elektrizovaných tratí.
 • Zvýšení podílu využívání alternativních pohonných hmot v rámci vozového parku (CNG a elektromobilita).
 • Budování veřejné dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu na parkovacích plochách P+R ve správě organizace.
 • Instalace účinných obnovitelných zdrojů energie.

 

4. Realizace energeticky úsporných opatření

 • Snižování energetické náročnosti objektů a budov ve správě organizace.
 • V projektové dokumentaci zohlednit doporučení vyplývající z průkazů energetické náročnosti budov, energetických auditů a posudků/posouzení.
 • Využití dotačních programů ČR a EU a metody EPC (Energy Performance Contracting) pro financování energeticky úsporných opatření.