Vznik SŽDC

Na základě zákona o transformaci Českých drah, státní organizace (č. 77/2002 Sb.), došlo 31. 12. 2002 k zániku státní organizace České dráhy bez likvidace. K 1. 1. 2003 vznikly dvě nástupnické organizace, a to České dráhy, a.s., a státní organizace Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). K 1. 1. 2020 se SŽDC přejmenovala na Správa železnic, státní organizace.

Správa železnic je zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384, IČ 70 99 42 34, DIČ CZ70994234.

  • Hospodaří s majetkem státu, který tvoří především železniční dopravní cestu.
  • Plní funkci vlastníka dráhy, zajišťuje provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj železniční dopravní cesty.
  • Přiděluje kapacitu dopravní cesty a od 1. 7. 2008 je také provozovatelem celostátní železniční dráhy a regionálních drah ve vlastnictví státu.