Ochranné pásmo dráhy

Informace o postupu projednání staveb v ochranném pásmu dráhy a staveb zasahujících do obvodu dráhy v souladu s ust. zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění (dále jen „zákon“).

Základní pojmy dle zákona:

Obvod dráhy je území určené územním rozhodnutím pro umístění stavby dráhy. Obvod dráhy u celostátní a regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi pozemků, které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu. Obvod dráhy u ostatních drah (vlečky) je vymezen svislými plochami vedenými 3 m od osy krajní koleje (§ 4 zákona).

Stavba na dráze – všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž slouží (§ 5).

Ochranné pásmo dráhy (OPD) (OPD) tvoří prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou
- u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy,
- u vlečky 30 m od osy krajní koleje (u vlečky v uzavřeném prostoru provozovny se ochranné pásmo nezřizuje); (§ 8).

Každá stavba v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy musí být projednána se Správou železnic, státní organizací, jakožto účastníkem řízení v rámci územního a stavebního řízení vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Rovněž je nutno projednat stavební činnost nevyžadující rozhodnutí stavebního úřadu, tj. stavby na ohlášení, popř. stavby a činnost nevyžadující ani ohlášení stavebnímu úřadu (v rozsahu dle ust. § 103 stavebního zákona).

 

Žádost o souhrnné stanovisko Správy železnic ke stavbě v obvodu dráhy nebo v ochranném pásmu dráhy je možno podat:

 • písemně na adresu:

  Správa železnic, státní organizace
  Oblastní ředitelství Brno
  Kounicova 26
  611 43 BRNO

  (je možno využít tiskopis žádosti – ke stažení zde)

   
 • elektronicky pomocí elektronického podání žadosti zde, nebo (ve formátu PDF) e-mailem na sekretariát ředitele (orbnosek@spravazeleznic.cz).
   

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje o stavebníkovi, o žadateli, pokud se liší od stavebníka (jméno, název organizace, adresa, telefonní spojení, e-mailová adresa);
 • identifikační údaje o stavbě (název, místo stavby – parcelní čísla pozemků, katastrální území, obec, okres);
 • popis vztahu k dráze – název trati, km poloha (pokud je žadateli známa), nejmenší kolmá vzdálenost stavby od osy koleje (u více kolejí od nejbližší koleje ke stavbě);
 • stupeň stavby, resp. řízení, pro který je stanovisko SŽ s.o. požadováno;

K žádosti bude přiloženo (rozsah závisí na složitosti stavby a míře, jakou se dotýká zájmů Správy železnic):

 • technická zpráva s popisem vztahu k dráze, tj. zásahu do obvodu dráhy nebo do OPD;
 • snímek katastrální mapy se zaznačením rozsahu stavby;
 • situace v měřítku 1:1000 nebo větším;
 • příčný řez (měřítko 1:200 nebo 1:100);
 • v případě zásahu do OPD řez v místě nejmenší vzdálenosti stavby od dráhy;
 • při křížení dráhy řez kolmo k ose koleje (podchody nebo nadchody sítí a vedení);
 • statické posouzení chráničky u podchodů (protlaků) pod dráhou, pro zatížení dle ČSN EN 1991-2, Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – část 2: Zatížení mostů dopravou.
 • v případě, že realizací stavby vznikají nové chráněné prostory dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, jsou podrobnější informace uvedeny zde.
 • elektronická podoba dokumentace (na nosiči CD nebo DVD, formát PDF).

Dle charakteru stavby a způsobu a rozsahu dotčení dráhy může být požadováno doplnění žádosti a dokumentace o další podklady.

V souhrnném stanovisku Správy železnic, státní organizace budou shrnuta stanoviska a požadavky jednotlivých úseků Oblastního ředitelství Brno (správa tratí, správa sdělovací a zabezpečovací techniky, správa elektrotechniky a energetiky, správa mostů a tunelů, správa budov a bytového hospodářství, majetkové oddělení, provozní útvar, provozní obvody), dále odborů ředitelství Správy železnic (odbor strategie, odbor krizového řízení, odbor majetkový), Stavební správy východ a organizace ČD-Telematika a.s..

Kontakty:

 Jméno  Telefon
 Ing. Marcela Šaferová +420 972 626 098
 Darina Chobotová +420 972 634 451
 Ing. Antonín Leitgeb +420 702 153 501
 Ing. Vendula Hrubešová +420 972 624 060
Andrea Trnková +420 972 646 569
Ing. Barbora Burešová +420 972 626 094

Mapa působnosti vyjadřovatelů ke stavbám v OPD
 

Upozornění nad rámec stanoviska Správy železnic:

 • V případě, že projednávanou stavbou budou dotčeny stavby či pozemky ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., je třeba samostatně oslovit ČD a.s. Regionální správa majetku Brno, Vídeňská 815/89a, 639 00 Brno.
 • Ke stavbě zasahující do obvodu nebo ochranného pásma dráhy je nutno kromě souhrnného stanoviska Správy železnic vyžádat si v souladu s ust. § 7 odst. 3) resp. § 9 odst. 1 zákona o dráhách souhlas drážního úřadu jakožto dotčeného správního orgánu, na adrese: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2 (www.ducr.cz).
 • O souhrnné stanovisko Správy železnic a souhlas Drážního úřadu je možno žádat souběžně.