Ochranné pásmo dráhy

Pokyny pro projednání souhlasu se stavbou na dráze – stavbou v ochranném pásmu dráhy ve smyslu zákona č. 266/94 Sb. - Zákon o dráhách v platném znění

Základní pojmy:

 • stavbou v obvodu dráhy  jsou všechny stavby a zařízení v obvodu dráhy, které nejsou stavbou dráhy, bez ohledu na účel, jemuž  slouží a musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy
 • stavbou v ochranném pásmu dráhy (OPD) je stavba, která se nachází v prostoru po obou stranách dráhy, vymezeném svislou plochou vedenou:
 • u dráhy státní a regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy  (u dráhy vybudované pro rychlost nad 160 km/hod 100 m)
 • u vlečky 30 m od osy krajní koleje
 • obvod dráhy u celostátní dráhy a u regionální dráhy je vymezen svislými plochami vedenými hranicemi  pozemků , které jsou určeny pro umístění dráhy a její údržbu
 • Každá stavba v obvodu dráhy a v ochranném pásmu dráhy musí být projednána se Správou železnic, státní organizací, jakožto účastníkem řízení v rámci územního a stavebního řízení vedeného podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Rovněž je nutno projednat stavební činnost nevyžadující rozhodnutí stavebního úřadu, tj. stavby na ohlášení, popř. stavby a činnost nevyžadující ani ohlášení stavebnímu úřadu (v rozsahu dle ust. § 103 stavebního zákona).

Žádost možno podat:

Elektronicky:

 1. Žádost je možno podat pomocí elektronického podání žadosti zde
 2. Žádost je možno podat pomocí webového portálu https://cz.mawis.eu/mesta/
 3. Žádost je možno doručit rovněž mailem na kontaktní maily  níže uvedené

V případě elektronické komunikace (elektronický podpis se nevyžaduje), nutno přiložit  přílohy v běžných formátech *.doc, *.pdf, *.jpg atd.

Písemně:

Písemnou žádost o souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava ke stavbě v ochranném pásmu dráhy (v obvodu dráhy) nutno doručit na adresu:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava
Odbor přípravy staveb
Muglinovská 1038/5
702 01 OSTRAVA 1

Možno využít tiskopis ke stažení zde

Žádost musí obsahovat tyto náležitosti:

 • identifikační údaje o stavbě, stavebníkovi (adresa, telefon, e-mail žadatele)
 • název tratě
 • km polohu v místě min. vzdálenosti od koleje, u liniových staveb km celého souběhu v ochranném pásmu, km místa křížení
 • místo stavby - okres, obec, katastrální území, parcelní čísla
 • 1 x projektovou dokumentaci stavby v OPD ( technická zpráva , snímek z katastrální mapy, situace M 1 : 1000 se zakreslením osy kolejí včetně označení čísla koleje, směru trati a km polohy, příčný řez M 1:200 (100) kolmo k ose krajní koleje v místě min. vzdálenosti, případně v místě křížení)
 • dle charakteru stavby může být požádáno o doplnění projektu o další podklady

V souhrnném stanovisku Správy železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava budou shrnuta stanoviska a požadavky Správy železnic, státní organizace, všech odborných správ: Správy tratí (ST), Správy sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT), Správy elektrotechniky a energetiky (SEE), Správy pozemních staveb (SPS), Správy mostů a tunelů (SMT), Odboru obchodních činností (OOČ), Odboru provozu infrastruktury (OPI) a Správy železnic, státní organizace, Stavební správy východ, Správy železniční telematiky (SŽT). Dále bude doplněné vyjádření ČD-Telematika, a.s., centrální podatelna U2, Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9. (Pouze v rozsahu údržby sítí a zařízení pro Správu železnic, státní organizaci, SŽT. Pro ostatní sítě a zařízení nutno zažádat samostatně na webových stránkách Vyjádření k sítím ).

Samostatnou žádostí nutno oslovit organizace Českých drah,a.s.:

ČD- Regionální správa majetku, Kounicova 688/26, 611 43 Brno pouze pokud jsou dotčeny stavby a pozemky ve vlastnictví Českých drah, a.s.

Elektronická adresa podatelny, kterou je adresa elektronické pošty:

ePodatelnaOROVA@szdc.cz

Ke stavbám v ochranném pásmu dráhy je nutné zažádat o závazné stanovisko podle § 7 odst. 3 zák. č. 266/1994 Sb., Zákona o dráhách v platném znění Drážní úřad, sekci infrastruktury.

Drážní úřad vydává souhlas se zřízením stavby umístěné v ochranném pásmu dráhy / v obvodu dráhy podle § 9 odst. 1 zák. č. 266/1994 Sb., Zákona o dráhách v platném znění.

Řízení na drážním úřadu možno zahájit souběžně s projednáváním u Oblastního ředitelství Ostrava.

Odkaz na tiskopis Drážního úřadu: https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-infrastruktury/cinnosti-dle-zakona-o-drahach

Kontakty:

Jméno Telefon
Ing. Richard Šulák +420 972 766 752
Ing. Jana Benková +420 972 766 703
Ing. Martin Klímek +420 972 766 706
Bc. Kateřina Kuderová +420 724 943 320
Ing. Šárka Hamalová +420 602 749 328
Luboš Ševčík +420 607 097 668
Martin Pryč +420 607 036 995
Jiří Klimeš +420 607 097 778

 

Mapa působnosti vyjadřovatelů ke stavbám v OPD 

 

Soubory ke stažení

OPD mapa OŘ OSTRAVA (1003.4 kB) pdf