Ochranné pásmo dráhy

Informace pro vydávání souhrnných stanovisek Správy železnic ke stavbám v obvodu a ochranném pásmu dráhy (ve smyslu zákona č. 266/94 sb. – Zákon o drahách v platném znění)

Obecná ustanovení:

Ochranné pásmo dráhy je prostor po obou stranách dráhy, jehož hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 30 m od obvodu dráhy (hranic pozemků dráhy).
Každá stavba, terénní úpravy, atd. musí být řádně projednána se Správou železnic, státní organizací (účastník řízení) a příslušným Drážním úřadem a musí splňovat technické podmínky a požadavky bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy, a to i v případě, kdy dle stavebního zákona nevyžaduje povolení stavby.
Pro Vyjádření k existenci sítí můžete využít elektronického podání žádosti na adrese:

https://ochrannepasmodrahy.spravazeleznic.cz/zadost 

Vyjádření k existenci sítí (technického zařízení), neslouží jako podklad k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení ani pro provádění rekonstrukcí, opravných prací atd., pokud by se jednalo o stavbu v obvodu dráhy, ochranném pásmu dráhy, popř. i mimo ochranné pásmo dráhy a to v případě, že pozemek v právu hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci by byl pozemkem dotčeným popř. pozemkem sousedním.

Náležitosti potřebné k vydání souhrnného stanoviska Správy železnic:

 • Žádost (viz příloha č.1)
 • Plnou moc v případě, že se stavebník nechá zastupovat
 • Záborový elaborát v případě, kdy bude stavbou dotčen pozemek Správy železnic
 • Odpovídající projektovou dokumentaci vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, která bude obsahovat:
  Technickou zprávu s uvedením pozemků dotčených stavbou a jejich vlastníků
  Situační výkres širších vztahů v měřítku 1 : 1000 až 1 : 50 000
  Koordinační situaci v měřítku 1 : 1000 nebo 1 : 500 se zákresem vzájemné polohy stavby a železniční tratě  -  musí obsahovat o jakou železniční trať se jedná, km polohu stavby vůči dráze, vzdálenost stavby od osy koleje (měřeno kolmo na její osu), zákres ochranného pásma dráhy, tj. 60 m od osy krajní koleje, a parcelní čísla pozemků.
  Řez kolmý na osu koleje v místě největšího přiblížení stavby k dráze v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
  V případě zřízení věcného břemene (služebnosti) je nutné doložit délku a průměr vedení na pozemku Správy železnic, státní organizace vč. detailního zákresu do situace
  Podle charakteru stavby může být požádáno o doplnění projektu a další podklady mj. o požárně bezpečnostní řešení stavby, půdorysy obytných objektů, u staveb pro bydlení akustickou studii (již k dokumentaci pro územní řízení), zpracovanou na základě měření hluku provedeného odborně způsobilou osobou dle  § 83c zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (viz příloha č.2)


Jednotnou železniční mapu (dále jen JŽM) v měřítku 1 : 1000, která zobrazuje osy kolejí a kilometráž tratě, lze získat na Správě železnic, státní organizace Správě železniční geodézie Praha, Václavkova 161/1, 160 00 Praha 6 - kontaktní osoba Ing. Miroslav Šíp, telefon č. 972 221 712, 724 167 327, e-mail:  SipM@spravazeleznic.cz. Z důvodu časové náročnosti na přípravu dokumentu doporučujeme zaslat vaši žádost na uvedený e-mail s uvedením katastrálního území a parcelního čísla dotčených pozemků a s přiloženým zákresem zájmového  území v katastrální mapě.

Podle ustanovení zákona č.266/1994Sb., o drahách, v platném znění je ke stavbám v ochranném pásmu dráhy / obvodu dráhy nutný též souhlas Drážního úřadu, sekce stavební. Bližší informace na najdete zde: https://www.ducr.cz/cs 
Odkaz na tiskopis Drážního úřadu je zde: https://www.ducr.cz/cs/potrebuji-si-vyridit/sekce-infrastruktury/cinnosti-dle-zakona-o-drahach

V případě dotčení pozemků ve vlastnictví ČD, a.s. je nutné též oslovit ČD-Regionální správa majetku, Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 00 Praha 3, telefon: 972 226 153, email: PHAsek@rsm.cd.cz.,.

Řízení na Drážním úřadu popřípadě u ČD, a.s. je možno zahájit souběžně s projednáváním u Oblastního ředitelství Ústí nad Labem.


V případě křížení železniční trati musí dokumentace navíc obsahovat:

 • Podrobnou situaci v místě křížení s železniční kolejí v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200 se zakreslením hranic a parcelních čísel pozemků
 • Řezy v místě křížení a to kolmo na osu koleje a v ose koleje v měřítku 1 : 100 nebo 1 : 200
 • Chráničky, štoly a kolektory musí být navrženy tak, aby vyhovovaly zatížení podle normy a to po celou dobu provozu chráničky i dráhy. Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,50 m od pláně tělesa železničního spodku, což je min. 2,50 m od horní plochy pražce. Chránička, štola nebo kolektor musí být vybudovány v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty svahu náspu, nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 4,00 m od osy krajní koleje.
 • V případě vzdušného křížení žel. tratě je nutné doložit technologický postup prací včetně příčného řezu s uvedením vzdálenosti od osy koleje
 • V případě protlaku je nutné do  situace a řezu zakreslit rovněž technologické  jámy protlaku na obou stranách železniční tratě a  další průběh stavby  v nejbližším okolí tratě (revizní šachty apod.). Pokud to místní podmínky dovolí, musí být technologické jámy umístěny mimo pozemky Správy železnic.


Způsob doručení žádosti:

Projektovou dokumentaci stavby včetně žádosti a plné moci je možné zaslat buď v elektronické podobě na e-mail: epodatelnaorunl@spravazeleznic.cz (u objemných dokumentací lze využít služby www.uschovna.cz), nebo do datové schránky s identifikátorem: uccchjm a také v tištěné podobě (popř. na CD-ROM) na níže uvedenou adresu. 


Doručovací adresa žádosti:

Správa železnic, státní organizace, 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03  Ústí nad Labem


Kontakty a přiložená mapa pověření na zpracovatele souhrnných stanovisek v rámci
Oblastního ředitelství Ústí n. L.

Jméno Kontakt Barva
Málková Petra malkova@spravazeleznic.cz
+420 972 422 223
+420 727 805 363
 
Suchý Jan suchyj@spravazeleznic.cz
+420 720 958 184
 
Ing. Pokošová Zdenka MBA pokosova@spravazeleznic.cz
+420 972 424 580
+420 607 058 271
 
Sonnenbergová Jana sonnenbergova@spravazeleznic.cz
+420 722 984 620
 
Horský Michael horskym@spravazeleznic.cz
+420 727 840 453
 


Mapa působnosti pracovníků OŘ UNL - OPDStažení mapy