Nejčastěji kladené dotazy

Jak mě ovlivní nová trať během provozu?

Díky tomu, že převážná část trati vede v tunelu, bude mít stavba během provozu jen mírný vliv na malou skupinu obyvatel při portálech tunelu. Zde budou provedeny akustické studie a ve vhodných případech učiněna místní opatření, jako například výstavba protihlukových stěn.

U šachet budou technologické objekty pro zajištění napájení tunelu ve Slivenci i Tachlovicích. V Tachlovicích budou dále objekty pro ventilaci tunelu v případě mimořádné události. Šachta s technologickým objektem (v katastru obce Svatý Jan) bude sloužit k odčerpání případné průlinové.

Most Nového spojení v Praze s protihlukovými stěnam technologický objekt šachty Ejpovického tunelu

Most Nového spojení v Praze s protihlukovými stěnami, technologický objekt šachty Ejpovického tunelu

Jak mě ovlivní výstavba nové trati?

Většina výstavby bude probíhat hluboko v podzemí a nebude na povrchu vůbec patrná. Nicméně oblasti šachet a portálů budou používány jako staveniště k zásobování tunelovacích strojů, odvozu rubaniny, stavbě navazujících mostů a podobným činnostem. V těchto oblastech bude patrné zvýšení stavební dopravy. Detaily a místní opatření budou podrobně řešeny s místními samosprávami a obyvateli v rámci zpracování dokumentace pro územní řízení a v rámci procesu EIA a dále pak kontrolována a monitorována investorem v průběhu výstavby.

Ovlivní stavba hladinu podzemních vod?

Díky zvolenému způsobu ražby budou tunely zhotovené jako nepropustné, a tudíž ovlivnění hladiny podzemní vody projektem bude minimální nebo pouze lokální a dočasné v průběhu realizace stavby. V rámci projektu samozřejmě proběhne hydrogeologický průzkum, včetně pasportu studní a vodních toků před a po realizaci projektu.

Co se stane s vytěženým materiálem?

V rámci dokumentace pro stavební povolení, na základě výsledků inženýrskogeologického průzkumu, bude řešena možnost použití vytěženého kameniva jako stavebního materiálu nebo pro výrobu cementu. Pro rubaninu nevhodnou k opětovnému použití budou zváženy možnosti deponie při rekultivaci opuštěných lomů.

Kdy začne výkup pozemků a majetkoprávní vypořádání?

Správa železnic nemůže zákonně začít s majetkoprávním vypořádáním před vydáním územního rozhodnutí o umístění stavby. Majetkoprávní vypořádání tedy standardně začíná ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení, pro tento projekt tedy v letech 2024–2027.

Zohledněné podněty veřejnosti a dotčených obcí

Na podnět městské části Praha-Slivenec Správa železnic upouští od varianty umístění staveniště šachty Holině/Slivenec u východní hranice této městské části. Nadále bude prověřovat jen varianty v severozápadním směru, mezi městským okruhem D0, ulicí k Barrandovu a novostavbou tramvajové smyčky.

Správa železnic momentálně neuvažuje o ražbě pražské části tunelů z Malé Chuchle (jak bylo předpokládáno v roce 2009), většina ražeb v pražské části je nyní plánována ze staveniště u obcí Holyně/Slivenec s lepším napojením na stávající infrastrukturu a minimálním vlivem na obyvatele.