Governance - ekonomika a správa

Řízení Správy železnic

Postavení, právní poměry, činnost, sloučení, splynutí a rozdělení státní organizace Správa železnic se řídí přiměřeně ustanovením zákona o státním podniku. Funkci zakladatele  organizace jménem státu vykonává Ministerstvo dopravy.

Orgány státní organizace Správa železnic jsou správní rada a generální ředitel. Správní radu tvoří sedm členů, jmenovaných a odvolávaných vládou na návrh ministra dopravy. Vláda ustanovuje z členů správní rady předsedu, který řídí její činnost. Správní rada rozhoduje většinou hlasů všech členů.

Správní rada schvaluje na návrh generálního ředitele zásadní otázky koncepce a nakládání s majetkem státu k podnikatelské činnosti jí svěřeným v rozsahu, který určí zakladatel. Schvaluje statut, organizační strukturu a jednací řád, projednává výroční zprávu, roční finanční plán a pololetní výsledky hospodaření. Dále schvaluje roční účetní závěrku, dohlíží na výkon působnosti generálního ředitele a uskutečňování činnosti organizace a zda se činnost organizace uskutečňuje v souladu s právními předpisy. Je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů a kontrolovat, zda účetní záznamy jsou vedeny řádně v souladu se skutečností. Uděluje předchozí souhlas k uzavření nájemních smluv o pronájmu pozemků, s nimiž organizace hospodaří a k uzavření úvěrových smluv, přesahuje-li poskytnutý úvěr částku stanovenou správní radou.

Generální ředitel je statutárním orgánem organizace, který řídí její činnost a jedná jejím jménem. Rozhoduje o všech záležitostech organizace, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti správní rady nebo ministerstva. Generálního ředitele jmenuje a odvolává správní rada.

Poslání Správy železnic:

 • plní funkci správce a provozovatele celostátních a regionálních železničních drah ve vlastnictví státu;
 • zajišťuje provozuschopnou, bezpečnou, kapacitní a konkurenceschopnou železniční infrastrukturu;
 • v rámci modernizace stávajících a výstavby nových železničních tratí plní funkci investora s cílem zajistit dostatečnou kapacitu pro rychlou, bezpečnou, ekologicky efektivní a dostupnou osobní i nákladní železniční dopravu;
 • podílí se na zajištění bezpečnosti železniční dopravy i v rámci jejího řízení využíváním moderních informačních technologií;
 • plánuje a sestavuje jízdní řád pro provozované dráhy a přiděluje kapacitu dráhy;
 • usiluje o hospodárné využití svěřeného majetku, který je součástí železniční dopravní cesty.
   

Chytré a inteligentní technologie

Správa železnic si uvědomuje svou celospolečenskou roli a snaží se přizpůsobit poskytované služby moderním trendům. Prokazuje svou společenskou odpovědnost snahou o využití smart technologií a smart procesů na zlepšení výkonnosti správy a provozu železničních stanic, snížení provozních nákladů, zkvalitnění a zrychlení obsluhy cestujících i všech uživatelů nádraží. V projektech, které jsou v současnosti realizovány, případně se k realizaci teprve připravují, jsou obsaženy moderní nástroje a technologie, které jsou plně automatizované, bez nutnosti lidského zásahu a vzdáleně řiditelné. Patří sem implementace ERTMS/ETCS, digitalizace – implementace procesu Building Information Management (BIM), centrální dispečerská pracoviště, nové diagnostické vozy či smart zastávky.


Komunikace s obcemi a místními komunitami

Partnerství zvyšuje přijetí a udržitelnost

Partnerstvím s obcemi a místními komunitami získáváme udržitelnost a zvyšujeme pravděpodobnost přijetí našich projektů ze strany veřejnosti. Víme, že pouze partnerství, které respektuje reálné potenciály jednotlivců i organizací a míru zapojení podle možností, je udržitelné. Obdobný efekt  přináší i společenská akceptace. Rozšiřujeme tak okruh veřejnosti, která může tyto projekty podpořit.

Zapojování místního společenství

Zapojovat lidi, kteří v obci žijí (tj. místní společenství), znamená především s nimi komunikovat. Cílem naší komunikace s veřejností je informovat o plánovaných projektech, čeho chceme dosáhnout, informujeme také o způsobu a kdo a jak se na nich bude podílet. Otevřenou komunikací získáváme dostatečnou důvěru i zpětnou vazbu od místních. Víme, že nestačí pouhé předávání informací, ale že musíme veřejnost do celého procesu zapojit. K tomu využíváme konference, kde prezentujeme představy o budoucnosti, organizujeme společná jednání občanských sdružení se samosprávami nebo se setkáváme s občany.

Hledáme vždy konsenzuální řešení, které je daleko udržitelnější a nalezneme ho na konci procesu vyjednávání mezi spolupracujícími partnery. Zvolit ale musíme reálné řešení, které odpovídá zdrojům, jež máme k dispozici.

Transparentnost

Smyslem a účelem transparentnosti je odrazovat kohokoliv od nežádoucího jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti jeho odhalení. Transparentnost umožňuje veřejnou kontrolu hospodaření Správy železnic jak jejími zaměstnanci, tak i širokou veřejností.

Zveřejňování informací o veřejných prostředcích

a) oblast nakládání s majetkem:

- aktuální nabídka nemovitostí a dalšího majetku Správy železnic určeného k prodeji,

- aktuální nabídka pronájmu majetku Správy železnic;

b) obecné informace o spolufinancování projektů z Evropské unie;

c) informace o veřejných zakázkách Správy železnic;

d) oblast smluv:

- informace o obchodních smlouvách Správy železnic,

- informace o smlouvách s plněním do 50 000 Kč bez DPH,

- informace o smlouvách vzešlých ze zadávacího řízení, které mají výši plnění více než 500 000 Kč bez DPH a nebyly uveřejněny v registru smluv;

e) vybrané dokumenty a interní předpisy Správy železnic.

Publikování otevřených dat se bude nadále rozšiřovat v souladu s mezinárodními požadavky na otevřená data a s rozvíjejícím se Národním katalogem otevřených dat (NKOD), provozovaný Ministerstvem vnitra České republiky na Portálu veřejné správy.

Transparentnost finančních transakcí

Pomocí informačních technologií zajišťujeme transparentnost při nakládání s finančními prostředky a nastavujeme jednoduché a srozumitelné postupy pro zajištění průkaznosti každé finanční transakce.

Máme zavedený a dobře fungující systém vnitřní kontroly, který zahrnuje řízení rizik a interní audit.

Uzavřené smlouvy a objednávky s dodavateli v hodnotě nad 50 tisíc Kč zveřejňujeme v Registru smluv Ministerstva vnitra. Tím zabezpečujeme hospodárnost a efektivnost prováděných činností i kontrolu ze strany veřejnosti.

Ministerstvu dopravy pak zasíláme měsíční přehledy plateb.

Etický kodex Správy železnic

Etický kodex Správy železnic obsahuje základní hodnoty, principy a cíle, které organizace dodržuje při výkonu své činnosti. Respektováním a dodržováním zásad tohoto kodexu účinně zabraňujeme nežádoucímu jednání.

Základní hodnoty Správy železnic:

 1. Postupujte zákonným způsobem
 2. Netolerujte korupci a úplatkářství
 3. Vyvarujte se střetu zájmů
 4. Bojujte proti praní špinavých peněz
 5. Chraňte soukromí a důvěrnost
 6. Ochraňujte majetek Správy železnic
 7. Předcházejte škodám a chraňte životní prostředí
 8. Spolupracujte
 9. Chovejte se správně
 10. Prosazujte Etický kodex
   

Kodex Compliance Správy železnic

Kodex Compliance Správy železnic se netýká jen korupčních trestných činů a protikorupčních opatření, ale všech jednání a trestných činů, za jejichž spáchání může být Správa železnic trestně odpovědná. Podání týkající se oznámení neetického či nežádoucího jednání nebo podezření na tato jednání jsou řešena compliance officerem.

Máme tři základní pilíře compliance programu Správy železnic (prevence, detekce a reakce), které se s ohledem na komplexní povahu Kodexu mohou logicky v konkrétních situacích prolínat. Jejich součástí jsou opatření a postupy zaměstnanců Správy železnic směřující ke kontrole a vynucování plnění tohoto Kodexu a jeho průběžnému monitoringu, vyhodnocování a aktualizaci.

Za rok 2021, kdy byla poprvé od vzniku a nabytí účinnosti Kodexu Compliance prošetřována oznámení na nežádoucí chování, bylo sděleno/doručeno compliance officerovi několik desítek oznámení. Relevantních k prošetření, zda došlo, či nedošlo k trestnému činu nebo přestupku, bylo celkem šest. Ani v jednom případě nebylo prokázáno porušení trestněprávních norem. Ostatní oznámení byla postoupena k prošetření odborným útvarům nebo je compliance officer řešil společně s nimi. Pokud vůbec do problematiky compliance nespadala, dotyčný byl nasměrován k jinému účelnému řešení svého podnětu. Nicméně i když ani v jednom z oznámení nedošlo k porušení zákona, compliance officer upozornil dotčené útvary Správy železnic na některé, zpravidla etické problémy a požádal o jejich eliminaci do budoucna. Součinnost a spolupráce nejen ze strany vedoucích zaměstnanců byla bezproblémová.

Školení compliance proběhlo u všech zaměstnanců Správy železnic prostřednictvím e-learningu, případně jiným prokazatelným způsobem,  další bude následovat v roce 2022. Současně dojde k nezbytné úpravě Kodexu Compliance, a to díky institutu whistleblowingu (primárně k ochraně anonymních oznamovatelů), který upravuje nová směrnice EU. 

Etický kodex i Kodex Compliance Správy železnic jsou pro všechny zaměstnance závazné.