Social - Stavíme na lidech

Naší úlohou je provozování bezpečné, spolehlivé a efektivní železnice sloužící zákazníkům a komunitám; udržování a rozvíjení české železniční infrastruktury spolu s našimi partnery a zákazníky. Existujeme proto, abychom pomohli přepravit lidi a zboží tam, kam potřebují, a abychom podporovali ekonomickou prosperitu naší země.

Správa železnic spravuje, provozuje, rozvíjí a modernizuje železniční infrastrukturu na území celé České republiky.

Jsme financováni z veřejných zdrojů, každý den naše práce ovlivňuje tisíce lidí. Máme společenskou odpovědnost. 

Organizace zahájila svoji činnost 1. 1. 2003 s pouhými 61 zaměstnanci, po 17 letech existence se stala jedním z největších zaměstnavatelů v ČR a vůbec největším v železniční dopravě.

K 1. 1. 2021 zaměstnávala Správa železnic 17 232 zaměstnanců pracujících ve 140 profesích a v 16 organizačních složkách (Generální ředitelství a 15 organizačních jednotek) působících v jednotlivých regionech ČR.

Diverzita

Podporujeme rozmanitost a rovné příležitosti pro všechny naše zaměstnance. Společně s dalšími evropskými železnicemi pracujeme v rámci pracovní skupiny na celoevropské dohodě sociálních partnerů na železnici (CER a ETF) – Ženy na železnici, která podporuje rovné příležitosti, propaguje rovné zacházení, nediskriminaci a podobné faktory.

Je proto logické, že firma se spektrem lidí z různých prostředí a lišícími se zkušenostmi bude nabízet svým zaměstnancům bohatší pracovní život a bude také lépe fungovat. Jedinci totiž mohou firmu obohatit o svůj jedinečný úhel pohledu na věc, o zkušenosti, názory, kreativní nápady či sociální kontakty. Různorodost v pracovním kolektivu je tak přínosem pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Existence diverzity v pracovních týmech znamená, že lidé bez ohledu na pohlaví, stáří, rasu či náboženství mají podmínky, které jim ani v nejmenším nebrání prezentovat jejich schopnosti, znalosti a potenciál.

Zaměstnanecký průzkum spokojenosti

V létě 2021 se uskutečnil historicky první průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci Správy železnic.

Z výsledků vyplývá, že většině zaměstnanců vychází organizace vstříc, mají svoji práci rádi a novou si nehledají. Nejvíce přitom vstřícnost svého zaměstnavatele pociťují lidé, kteří přicházejí do organizace ze soukromého sektoru.

Se spokojeností v práci souvisí i to, zda jsou uspokojeny nejdůležitější potřeby našich zaměstnanců. Mezi ně patří zejména jistá mzda, silnými potřebami jsou i stabilita, sehraný tým, dobrý šéf a různorodá práce. Jistou výplatu včas uvedlo jako hlavní požadavek 69 procent zaměstnanců a tuto potřebu organizace naplňuje. Lidé si cení také stability (57 procent), sehraného týmu (66 procent) a toho, aby byla práce různorodá a bavila je (54 procent). Pro velkou část je důležité vyvážení práce a osobního volna. Více než polovina našich zaměstnanců považuje za důležitý rozvoj, učení se novým věcem a vzdělávání se ve svém oboru, 59 procent kolegů je ochotno vést a učit ostatní a předávat jim zkušenosti. Pro 3/4 zaměstnanců je nejdůležitější šéf, na kterého se mohou obrátit. Šéfové ve Správě železnic jsou vstřícní a féroví odborníci, kteří rozumí práci svých podřízených, dávají jim dostatek důvěry a aktivně řeší jejich problémy. Jedná se o nadprůměrný výsledek v sektoru.

Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců

Oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) je v podmínkách Správy železnic věnována velká pozornost. Činnosti v oblasti BOZP jsou zaměřeny zejména na odstranění závad zjištěných během prověrek BOZP a kontrol vykonaných zaměstnanci BOZP, příp. oblastního inspektorátu práce nebo orgánu ochrany veřejného zdraví.

Rozvíjíme, sdílíme a předáváme znalosti a zkušenosti

Máme vlastní vzdělávací program jak pro nové, tak i stávající zaměstnance a studenty partnerských škol. Zajišťujeme povinné i nepovinné kurzy a nabízíme odborný výcvik v dopravních sálech a na dalších specializovaných pracovištích.

Zaměřujeme se na osobní, profesní a kariérní rozvoj všech zaměstnanců napříč všemi organizačními jednotkami bez ohledu na profesi a věk.

Uvědomujeme si, že ve vzdělávání je důležitým aspektem transdisciplinarita, tj. provázanost různých oborů a oblastí lidské činnosti. K tomu jsou využívány aktivní a participativní vzdělávací přístupy a metody. Vzdělávací akce jsou vyhlašovány prostřednictvím všech dostupných interních komunikačních kanálů (intranetu, e-mailu, informačního systému vzdělávání). Jejich cílem je zajistit kvalitní vzdělávání a sjednotit znalosti zaměstnanců.

Zapojení zaměstnanců a interní komunikace

Mezi významné aspekty v sociální oblasti patří péče o zaměstnance a rovný přístup k nim, tvorba pracovních míst, celoživotní vzdělávání, bezpečnost zaměstnanců, vyváženost pracovního a osobního života, jistota zaměstnání, rovné příležitosti a rozmanitost na pracovišti.

Na podporu interní komunikace slouží projekt Tým Správy železnic. V jeho rámci generální ředitel společnosti každoročně oceňuje nejlepší pracovníky, a to v kategoriích Zaměstnanec roku, Nováček roku a Síň slávy. Každoročně je oceněno několik desítek zaměstnanců napříč celou organizací. 

Spolupráce se školami

Spolupracujeme s 12 fakultami vysokých škol a 34 středními školami technického zaměření. Studentům nabízíme: praxe, exkurze, přednášky, mentoring, stáže, témata pro seminární, bakalářské a diplomové práce, konference, přípravu k odborným zkouškám, kariérní poradenství, zajištění odborných kurzů a školení, účast na náborových eventech a motivační studentský program. Veškeré informace o projektech a programech zveřejňujeme na studentském webu spravazeleznic.cz/studenti.
 

Komunikace s odbory – sociální dialog

Spolupráce s odborovými organizacemi

Prioritou sociální politiky Správy železnic je zachování sociálního smíru. Zaměstnavatel věnuje velkou pozornost spolupráci s odborovými organizacemi. Při Správě železnic jich působilo k 31. 12. 2021 devět, a to jak multiprofesních, tak zastupujících pouze profesní skupiny zaměstnanců. V průběhu roku 2021 se konala pravidelná setkání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, v období vyhlášeného nouzového stavu či nepříznivé epidemiologické situace většinou prostřednictvím aplikace MS Teams; v jejich rámci byly sociálním partnerům předávány k projednání informace v souladu s platným zákoníkem práce a Podnikovou kolektivní smlouvou. V průběhu roku 2021 byly dohodnuty 4 změny Podnikové kolektivní smlouvy – 1. změna byla sjednána 27. 11. 2020 v souvislosti s vyhlášením minimální mzdy pro rok 2021, 2. změna byla sjednána 29. 1. 2021 v souvislosti s úpravou výpočtu dovolené podle nové legislativy a úpravou krizového ošetřovného, 3. změna byla sjednána 26. 2. 2021 v souvislosti se zavedením peněžitého příspěvku na stravování a 4. změna, která byla sjednána 3. 5. 2021, obsahovala úpravu termínu prověrek BOZP a odstupného.

Dne 3. 9. 2021 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání o nové Podnikové kolektivní smlouvě po 31. 12. 2021. Následně 6. 10. 2021 došlo k uzavření nové Podnikové kolektivní smlouvy na rok 2022.

Pomáháme lidem se zdravotním postižením

Úzce spolupracujeme s organizacemi zastupujícími osoby se zdravotním postižením. Pomáháme klientům těchto organizací a všeobecně osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace (OOSPO) v oblasti bezbariérové přístupnosti železničních stanic. Stále navyšujeme počty takto přístupných nádraží. Budujeme výtahy, dlouhé šikmé chodníky nebo menší rampy vyrovnávající výškové rozdíly u vstupů do budov.

Cestujícím OOSPO poskytujeme služby pomoci ve stanicích. Využít mohou především doprovod zajišťovaný tzv. mobilními četami, který si lze objednat v rámci systému jednotného tarifu.

Pro umožnění samostatného pohybu nevidomých a slabozrakých jsou v nádražních budovách a na nástupištích budovány hmatové prvky – umělé vodicí linie, např. s funkcí varovného pásu při nástupní hraně nástupiště. Dalšími významnými prvky pro navedení cestujících v budovách i na nástupištích jsou orientační hlasové majáčky.

Zvláštní kapitolou jsou hmatné štítky s Braillovým písmem umístěné na stanovených místech, například na pravém madle zábradlí schodiště vedeného z podchodu na nástupiště nebo nad klikou dveří veřejných toalet.

Spolupracujeme s Národní radou osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) a společně řešíme otázky při rozvoji přístupnosti železniční dopravy, například prostřednictvím platformy pro setkávání NRZP, osobních dopravců a Správy železnic. Při budování bezbariérových toalet zajišťuje NRZP eurozámky.

Připravujeme také pořízení mobilních zdvihacích plošin pro OOSPO, které pomáhají při nástupu do vlaku, nebo naopak při výstupu na nástupiště. Poskytnutím této služby prostřednictvím Správy železnic dojde k jejímu rozšíření mezi více dopravců a tím i širší spektrum cestujících OOSPO.

Bezpečnost a prevence bezpečnosti na železnici

V rámci zabezpečení tratí je nedílnou součástí technologického rozvoje naší železnice instalace evropského zabezpečovače ETCS na hlavních i regionálních tratích a jejich vybavování komunikačním systémem GSM-R. Plán počítá s kompletním dokončením do roku 2040.

Zrychlujeme tempo zvyšování zabezpečení přejezdů, každý rok jich zmodernizujeme desítky. V období let 2020 až 2022 vynaložíme více než 4 miliardy Kč na zlepšení zabezpečení téměř 500 přejezdů.

Důležitou oblastí bezpečnosti na železnici je pro nás také prevence. Na ni se zaměřujeme akcemi, které aktivně pořádáme nebo se na nich podílíme s partnerskými subjekty. Tématu prevence bezpečnosti se věnujeme i při komunikaci na sociálních sítích.

Naše preventivně bezpečnostní videa necílí jen na teenagery, ale na lidi všech věkových kategorií, kteří na železnici chybují a následky jejich činů jsou často tragické. Všechna videa jsou ke zhlédnutí na našem YouTube kanále.