Životní prostředí

Životnímu prostředí a udržitelnosti je v současné době věnována velká pozornost. Vysokorychlostní tratě přesně zapadají do plánů, které by v budoucnu měly omezit produkci skleníkových plynů na evropském kontinentu. Vlaky jsou totiž nejekologičtějším dopravním prostředkem, který vítězí nejen v porovnání s automobilovou, ale také leteckou dopravou. Rychlovlaky jsou zároveň velmi efektivním dopravním prostředkem, protože za jeden den dokáží přepravit více cestujících, než stávající spoje. Kolik škodlivin a skleníkových plynů zmizí z ovzduší poté, co v Česku spustíme vysokorychlostní železnice? Budou to desítky tisíc tun ročně.

Vysokorychlostní tratě v České republice připravujeme hlavně pro osobní vlaky. Přeprava zboží na železnici ale po spuštění VRT dostane nový impuls v podobě uvolněné kapacity na stávajících tratích. Na nové železnice totiž přejde část dálkových osobních spojů. Díky tomu budou moci nákladní dopravci lépe reagovat na potřeby svých zákazníků, což přispěje k přesunu dopravy zboží ze silnic na železnice. To povede ke snížení hlukové zátěže v okolí vytížených dopravních tepen.

VRT pomůže ještě více zatraktivnit ekologickou železniční dopravu. Kromě nákladních vlaků bude totiž na stávajících tratích místo také pro nové regionální spoje. Ty jsou populární především v okolí velkých měst. Častější spoje mohou do vlaků dostat další cestující, kteří dosud pro své cesty volili například auto.

Každá infrastrukturní stavba jistým způsobem ovlivní své okolí. Samotný návrh novostavby VRT proto stejně jako jiné projekty prochází posouzením vlivu na životní prostředí. A to dokonce několikrát. Nejprve při zpracování studie proveditelnosti, kdy dochází k výběru vhodné trasy. Potom při aktualizaci krajské územně plánovací dokumentace, tzv. Zásad územního rozvoje kraje (ZÚR), kdy se zpracovává posouzení koncepce na životní prostředí (SEA). Závěrem se při zpracování podrobného technického návrhu provádí posouzení stavby na životní prostředí, známé pod zkratkou EIA.

obrázek úspora emisí

Návrh trasy

Vysokorychlostní tratě jsou navrhovány tak, aby bylo minimalizováno dotčení chráněných prvků v krajině. Pokud to není z nějakého důvodu možné, je navrhováno takové technické řešení, které co nejméně ovlivní krajinné prvky nebo cenná území.

Jedná se zejména o liniové prvky ochrany (např. migrační koridory), kterým se z principu není možné vyhnout. V těchto případech jsou navrhovány přechody nebo mostní objekty, které umožní průchod živočichů i návštěvníků krajiny.

obrázek vzorový řez

Prostupnost krajiny

Vysokorychlostní trať musí být s ohledem na bezpečnost provozu oplocena a nesmí mít žádná úrovňová křížení. Proto Správa železnic při přípravě VRT klade důraz na prostupnost krajiny pro migrující zvěř i obyvatele v okolí trati.

Navrhované trasy obsahují celou řadu mostních objektů nad VRT i pod ní. Jejich umístění je konzultováno s místními samosprávami, aby odpovídalo reálnému využití a potřebám obyvatel.

obrázek biopřechod Francie

Opatření proti šíření hluku

Součástí všech studií proveditelnosti a navazujících dokumentací je podrobné posouzení budoucí hlukové zátěže okolí. VRT je novostavba železniční trati a proto musí splnit příslušné hygienické limity. Národní legislativou je dán požadavek na maximální úroveň ekvivalentního hluku 55 dB přes den a 50 dB přes noc.

Hluk a vibrace

Jedná se o výrazně přísnější limit, než který musí plnit stávající tratě nebo dálnice. Stupnice měření hluku je logaritmická, což v praxi znamená, že pokles o 2–3 dB přináší snížení hluku zhruba o polovinu.

Nejsnazším opatřením ochrany proti hluku je umístění VRT do zářezů, tedy uložení kolejí níže, než je úroveň terénu. Pokud to není s ohledem na terén v okolí možné, přistupuje se k návrhu dodatečných opatření. Těmi mohou být protihlukové stěny nebo valy, které podél VRT vytvoří zelený pás území a trať odcloní i pohledově.

Schéma protihlukových opatření

Ochrana vody a vodních zdrojů

Návrh trasy, zejména technického řešení, musí respektovat hydrotechnické poměry v území. Přesto není na úrovni základního návrhu možné postihnout všechna možná ovlivnění. Při další přípravě se proto provádí hydrotechnický průzkum. Zohlednit se musí nejen rešerše poměrů v území, ale také analýza odtokových poměrů při extrémních srážkách.

V návrhu technického řešení se to projeví na několika místech. V případě tunelové stavby je s ohledem na místní poměry navrhováno těsnění ostění tunelu. V případě zemního tělesa (zejména zářezů) je navrhována správná podoba svahů a dimenze odvodnění.

V případě dotčení vodního zdroje a nemožnosti realizace technického opatření může být součástí stavby VRT také výstavba náhradního vodního zdroje.

Na téma ekologie vytvořila Stavební správa VRT leták pro veřejnost, který si můžete stáhnout níže. 

 

Soubory ke stažení

leták na téma ekologie a VRT.pdf (10.2 MB) pdf