Další chystané stavby v Pardubickém kraji

Modernizace železničního uzlu Česká Třebová

Zahájení realizace:

2024

Konec realizace:

2031

Cílem stavby je modernizace průjezdu železničním uzlem Česká Třebová pro potřeby osobní i nákladní dopravy. Předmětem projektu je zejména dosažení vyšší rychlosti vlaků, rekonstrukce nástupišť, prodloužení podchodu pod celou stanicí a rekonstrukce trakčního vedení a sdělovacího a zabezpečovacího zařízení. V neposlední řadě stavba sníží negativní vlivy z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatele v okolí trati.

Správa železnic už vyhlásila výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.

 

Náhrada přejezdu P4897 v km 286,369 trati Česká Třebová - Praha

Zahájení realizace:

2029

Konec realizace:

2031

Předmětem stavby je náhrada stávajícího pětikolejného přejezdu ve stanici Uhersko novým nadjezdem, který je navržen jako spojitý prefabrikovaný trámový most tvořený 9 poli o celkové délce 295 metrů, který kromě samotné železniční trati překoná i inundanční území říčky Loučné. V rámci stavby bude rovněž zajištěn bezbariérový přístup na nástupiště a bude zrušen nedaleký přejezd P4896 na polní cestě.

 

Choceň – Uhersko, BC

Zahájení realizace:

2029

Konec realizace:

2031


Hlavním cílem stavby je komplexní rekonstrukce celého úseku, jehož předešlá modernizace proběhla v roce 1996 s uplatněním tehdy dostupných technologií a materiálů. Předmětem stavby je zejména výměna železničního svršku v délce 15,5 kilometru, sanace železničního spodku v nevyhovujících úsecích, zřízení bezbariérového přístupu na nástupiště ve stanici Zámrsk, rekonstrukce zastávek a přejezdů a úprava staničních zabezpečovacích zařízení. Stavba je navrhována tak aby umožnila zavedení traťové rychlosti 200 km/h, za předpokladu odstranění všech železničních přejezdů v jiných samostatných stavbách.

 

Rekonstrukce výpravní budovy Uhersko

Zahájení realizace:

2024

Konec realizace:

2025

Náplní stavby bude náhrada stávající zchátralé výpravní budovy novým modulárním objektem. Součástí stavby bude zřízení parkoviště a stojanů pro jízdní kola.

 

Modernizace traťového úseku Ústí nad Orlicí - Choceň

Zahájení realizace:

2030

Konec realizace:

2034

Náplň stavby vychází z aktualizace schválené studie proveditelnosti. Ta obsahuje novostavbu trati, která prochází dvojicí tunelů (Hemže – 1160 m a Oucmanice – 4985 m), zkracuje stávající trasu o 2,4 kilometru a počítá s maximální rychlostí 160 km/h. Současně zachovává stávající trať. Propojení původní a nové trati se na obou koncích (v Chocni a Ústí nad Orlicí) předpokládá pomocí mimoúrovňových rozpletů kolejí.