O projektu

Cílem stavby je rekonstrukce železniční stanice Pardubice a zlepšení technického stavu i parametrů celého pardubického železničního uzlu. Díky realizaci investice se rovněž sníží negativní vliv železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýší bezpečnost železničního provozu a cestujících a zlepší dopravní dostupnost jednotlivých částí města.

Železniční stanice Pardubice leží na I. a III. tranzitním koridoru, které mají společný úsek Praha – Česká Třebová a zároveň se jedná o součást hlavní sítě TEN-T jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Realizovaná stavba Modernizace železniční stanice Pardubice hl. n. zajistí základní požadované parametry, prostorovou průchodnost, kapacity dráhy a zvýšení rychlosti. Bude zřízeno zabezpečovací zařízení 3. kategorie, rekonstruován a modernizován železniční svršek a spodek, vybudováno nové ostrovní nástupiště č. 5 včetně bezbariérového přístupu, rekonstruováno trakční vedení a řešena rekonstrukce mostů a propustků. Nově se propojí severní a jižní část města, které jsou rozděleny železnicí. V lokalitách s možným překročením hlukových limitů budou instalována opatření proti hluku. Zlepší se podmínky pro dopravu nákladních vlaků dlouhých 740 m.

Projekt Modernizace železničního uzlu Pardubice bude spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).