O projektu

Cílem stavby je rekonstrukce železniční stanice Pardubice hl. n. a zlepšení technického stavu i parametrů celého pardubického železničního uzlu. Díky realizaci investice se rovněž sníží negativní vliv železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýší bezpečnost železničního provozu a cestujících a zlepší dopravní dostupnost jednotlivých částí města.

Železniční stanice Pardubice hl. n. leží na I. a III. tranzitním koridoru, které mají společný úsek Praha – Česká Třebová, zároveň se jedná o součást hlavní sítě TEN-T jak pro osobní, tak pro nákladní dopravu. Realizovaná stavba Modernizace železničního uzlu Pardubice zajistí základní požadované parametry, prostorovou průchodnost, kapacitu dráhy a zvýšení rychlosti. Zřídí se elektronické zabezpečovací zařízení 3. kategorie, zrekonstruuje a zmodernizuje železniční svršek a spodek, vybuduje nové ostrovní nástupiště č. 5 včetně bezbariérového přístupu, rekonstrukcí projdou kromě trakčního vedení také mosty a propustky. Nově se propojí severní a jižní část města, které jsou rozděleny železnicí. V lokalitách s možným překročením hlukových limitů se provedou protihluková opatření. Zlepší se podmínky pro dopravu nákladních vlaků dlouhých 740 m.

Projekt Modernizace železničního uzlu Pardubice je spolufinancovaný EU z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).